جستجوی مقالات فارسی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گرفتن از …

۱۱_۸۰۲ MACلایه CBR (UDP) نوع ترافیک ۵۰ بسته اندازه بافر تصادفی موقعیت قرار گیری نودها ۳ و۶ تعداد نود سیاه چاله ۵-۳ تو ضیح مختصر…

پژوهش دانشگاهی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

۱۲: end۱۳: endشکل۴-۷: الگوریتم آموزش تشخیص دهندهتطبیق: در این مرحله بعد از اینکه تمامی RREP ها را از نظر برازندگی انتخاب کردیم، یعنی RREP هایی که توانسته با…

دسته بندی علمی – پژوهشی : دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گرفتن از سیستم …

مدل ایمنی شبکه که توسط جرن[۵۹] (جرن،۱۹۷۴) پیشنهاد شد. سیستم ایمنی، سیستمی پویاتر در نظر گرفته شده است. مدل ایمنی شبکه پیشنهاد میکند که سیستم ایمنی…

مقاله علمی با منبع : دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

سیستم ایمنی مصنوعی ۲-۲-۱ مقدمهسیستم ایمنی مصنوعی، سیستمی مقاوم و پیچیده است که بدن را در برابر عوامل بیگانه محافظت مینماید. همچنین این سیستم توانایی…

سامانه پژوهشی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گرفتن از سیستم …

پروتکل DSR از دو نوع بسته خطای مسیر و تصدیق برای نگهداری و ترمیم مسیر استفاده می‌کند. زمانی که یک گره با یک مشکل انتقال…