• اثرات مستقیم تغییر
 • اضافه کاری
 • تاخیر درکار
 • دوباره کاری
 • تغییر مشخصات
 • به هدر رفتن زمان
 • متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور ایجاد تنوع
 • اصلاح گزارش و اسناد و مدارک پروژه
 • سازمان دهی مجدد برنامه
  • اثرات غیر مستقیم تغییر
 • نیاز به برقراری ارتباط بین تغییرات و اعضای تیم پروژه
 • اختلاف و درگیری میان شرکای پروژه
 • از دست دادن بهره وری با توجه به برنامه ریزی مجدد
 • تغییر در جریان وجوه نقدی و هزینه های مالی و از دست دادن درآمد
 • افزایش احتمال مبتلا شدن به شکست ها و اشتباهات
 • پایین آمدن روحیه نیروی کاری
 • ایجاد حساسیت نسبت به تاخیر های بیشتر [۴۳].
  • جنبه های مختلف تغییر
 • جنبه حقوقی
 • جنبه های هزینه

اثرات تغییر به شرح زیر طبقه بندی شده است:

 • تاثیر هزینه های مستقیم
 • تاثیر برنامه زمانبندی مستقیم
 • تاثیر غیر مستقیم یا تبعی [۴۵].
 • تاثیر مستقیم هزینه ای

اثرات مستقیم ،اثراتی هستند که محدود به بسته کاری که در آن یک تغییر مشخص شده ،می شوند. تاثیر هزینه می تواند برای مالک مثبت ( پس انداز) و یا منفی ( هزینه بیشتر) باشد. دیدگاه پیمانکار از یک تغییر مثبت یا منفی مخالف خواهد بود. یک تغییر ممکن است تاثیر هزینه ای مثبت بر هر دو عامل مالک و پیمانکار داشته باشد. علاوه براین، تغییر ممکن است بدون هزینه برای دوطرف باشد. دو جزء در هزینه های تغییر وجود دارد: هزینه های نیروی کار و هزینه مواد. برآورد و پیش بینی هزینه مواد به راحتی و با دقت خاصی قابل انجام است. با این وجود برآورد هزینه های نیروی کار آن را دشوار می کند با توجه به:

 • اثر تغییرات در نرخ بهره وری خودمان
 • عدم قطعیت در مورد دامنه تغییرات (مهندسی دقیق ،تدارکات و فعالیت های ساخت و ساز که در یک کار تغییر است)

هزینه نیروی کار ایجاد شده از تغییرات را می توان به سه دسته ویژگی تقسیم کرد :

الف ) کاهش بهره وری

ب ) تاخیر

ج ) تخریب و دوباره کاری

از ویژگی های تاثیر مستقیم هزینه ،میزان بهره وری است که به سخت ترین شکل برآورد، اندازه گیری و کنترل می شود [۴۵].