۳-۹-۲ تمرین اکسنتریک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱۰ نحوه نمونهگیری و نگهداری نمونه ها…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۱۱ نحوه سنجش متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۳-۱۱-۱ سنجش میزان تغییرات بیان ژنها……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۱۱-۲ استخراج RNA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
۳-۱۱-۳ واکنش رونویسی معکوس برای سنتز cDNA …………………………………………………………………………………………………36
۳-۱۱-۴ Real time PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
۳-۱۲ وسایل و ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۱۲-۱ وسایل و ابزار اندازه گیری کار با حیوانات…………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۱۲-۲ وسایل و ابزار اندازه گیری آزمایشهای سلولی…………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۱۳ روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۱۳-۱ روش ΔΔCT …………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲-۱ وزن بدن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۲-۲ وزن عضله سولئوس و SVL ………………………………………………………………………………………………………………………….46
۴-۲-۳ تغییرات بیان ژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۳ آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۳-۲ آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۳-۳ آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۴-۳-۴ آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۳-۵ آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۳-۶ آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۳-۷ آزمون فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۳-۸ آزمون فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
فصل پنجم : بحث و نتیجهگیری
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۵-۲ خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۵-۳ بحث و بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۵-۳-۱ تمرین ورزشی و بیان FOXO1 در عضلات کند و تند انقباض ……………………………………………………………………………۶۳
۵-۳-۲ تمرین ورزشی و بیان ایزوفرمهای ژن MHC در عضلات کند و تند انقباض ………………………………………………………..۶۵
۵-۳-۳ تمرین ورزشی، بیان FOXO1 و ایزوفرمهای MHC ……………………………………………………………………………………………69
۵-۴ نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۵-۷ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
فهرست جدولها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول ۳-۱ پرایمرهای ژنهای مورد نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.