1- تعیین کارخانه ها و مراکز توزیعی که باید در هر مرحله از شبکه ایجاد شوند.
2- تعیین مسیر بهینه حمل و نقل برای انتقال مواد اولیه به کارخانه، انتقال کالاهای ساخته شده به مراکز توزیع و حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری.
3- تقاضای دقیق هر مشتری برای هر محصول.
3-3-1- اندیس های مدل

 • i i=,…,I I=تعداد مشتریان
 • j j=,…,J J=حداکثر تعداد مراکز توزیع
 • k k=,…,K K=حداکثر تعداد کارخانه ها
 • s s=,…,S S=تعداد تأمین کنندگان مواد اولیه
 • l l=,…,L L=تعداد محصولات
 • r r=,…,R R=تعداد مواد اولیه

3-3-2- پارامترهای مدل

 • j حداکثر ظرفیت مرکز توزیع
 • حداکثر ظرفیت کارخانه
 • s ظرفیت تأمین کننده
 • j هزینه ایجاد مرکز توزیع
 • k هزینه ایجاد کارخانه
 • l به ازای تولید هر واحد از محصول نوع r میزان مصرف ماده اولیه نوع
 • i به مشتری j از مرکز توزیع l هزینه توزیع و حمل و نقل هر واحد از محصول نوع
 • j به مرکز توزیعk از کارخانهl هزینه تولید و حمل و نقل هر واحد از محصول نوع
 • k به کارخانهs از تأمین کنندهr هزینه خرید و حمل و نقل هر واحد از ماده اولیه نوع

3-3-3- متغییرهای مدل

 • از محصول نوع i مقدار تقاضای مشتری
 • فرستاده می شود i برای مشتری j که از مرکز توزیع l مقدار محصول نوع
 • فرستاده می شود j به مرکز توزیع k که از کارخانه l مقدار محصول نوع
 • فرستاده می شود k به کارخانه s که از تأمین کننده r مقدار ماده اولیه نوع
 • به مشتری j متغیر صفر و یک برای ارائه خدمات از مرکز توزیع
 • متغیر صفر و یک برای ایجاد مرکز توزیع
 • متغیر صفر و یک برای ایجاد کارخانه

3-3-4- تابع هدف
ما در حل این مسئله به دنبال دو هدف می باشیم یکی کمینه کردن هزینه کل شبکه و دوم بیشینه کردن میزان تأمین نیاز مشتری. هزینه کل شبکه شامل هزینه های ایجاد کارخانه ها و مراکز توزیع، هزینه های خرید و حمل و نقل مواد اولیه و تولید، توزیع، خرید و حمل و نقل محصولات می باشد که در زیر به آن می پردازیم :
1) هزینه ایجاد کارخانه ها :
2) هزینه ایجاد مراکز توزیع :
3) هزینه خرید و حمل و نقل کل مواد اولیه از تأمین کنندگان به کارخانه ها :
4) هزینه تولید و حمل و نقل کل محصولات از کارخانه ها به مراکز توزیع :
5) هزینه توزیع و حمل و نقل کل محصولات از مراکز توزیع به مشتریان :