2-5-2- مدیریت لجستیک……………………………………………………………………………………..18
2-5-3- مدیریت روابط…………………………………………………………………………………………18
2-6- فرایندهای زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………..19
2-6-1- دیدگاه سیکلی………………………………………………………………………………………….19
2-6-2- دیدگاه فشاری – کششی……………………………………………………………………………20
2-7- انواع زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………………..20
2-8- عوامل مؤثر در پیاده سازی زنجیره تأمین رقابتی……………………………………………………….22
2-8-1- خرید………………………………………………………………………………………………………22
2-8-2- انتخاب تأمین کننده…………………………………………………………………………………..22
2-8-3- انعطاف پذیری در تغییر زنجیره تأمین………………………………………………………….23
2-8-4- توزیع……………………………………………………………………………………………………..23
2-9- چالش های زنجیره تأمین………………………………………………………………………………………24
2-10- مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین………………………………………………………………………..29
2-11- مروری بر الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..31
2-11-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………31
2-11-2- مکانیسم الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………32
2-11-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………..35
2-11-4- کد کردن……………………………………………………………………………………………….38
2-11-5- ایجاد جمعیت اولیه…………………………………………………………………………………40
2-11-6- تابع برازندگی…………………………………………………………………………………………42
2-11-7- انتخاب………………………………………………………………………………………………….42
2-11-8- ترکیب…………………………………………………………………………………………………..47
2-11-9- احتمال ترکیب……………………………………………………………………………………….50
2-11-10- جهش…………………………………………………………………………………………………50
2-11-11- استراتژی برخورد با محدودیت ها…………………………………………………………..51
2-11-12- شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………….53
3- بیان مسئله و ارائه مدل ریاضی آن………………………………………………………….54
3-1- شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای…………………………………………………………………………55
3-2- تقاضای فازی………………………………………………………………………………………………………57
3-3- ارائه مدل ریاضی مسئله…………………………………………………………………………………………61
3-3-1- اندیس های مدل………………………………………………………………………………………62
3-3-2- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………..62
3-3-3- متغیرهای مدل………………………………………………………………………………………….63
3-3-4- تابع هدف………………………………………………………………………………………………..63
3-3-5- محدودیت های مدل…………………………………………………………………………………66
4- روش حل و نتایج محاسباتی………………………………………………………………….68
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………69
4-2- روش کدگذاری اولویت محور……………………………………………………………………………….70
4-3- ارزیابی، انتخاب و مکانیسم جایگزینی…………………………………………………………………….82
4-4- عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………..83
4-4-1- عملگر ترکیب……………………………………………………………………………………………83