۲-۷-۵- خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی
فعالیت‌های مشاوره‌ای سازمان مدیریت صنعتی با توجه به ماهیت و نوع خدمات ، فرایند ارائه و نیز کاربرد نتایج آن ها در دو شکل ” مشاوره مدیریت ” و ” پژوهش” ارائه می‌گردد.
هدف از ارائه خدمات مشاوره‌ای سازمان کمک به مدیران صنایع مختلف برای همگامی با تغییرات رو به رشد محیط کسب و کار و رویارویی با چالش‌های پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد. در ارائه این خدمات درک صحیح از مسایل و ارتباط آن ها با سایر عوامل سیستمی و نیز توجه به کاربردی بودن نتایج از اصول بنیانی تفکر نیروی کارشناسی است.
سازمان مدیریت صنعتی همواره سعی کرده است که کمک کند واحدهای کسب و کار مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خود را مورد خطاب قرار داده تا از این راه بتوانند فرایند ارزش آفرینی و بهبود عملکرد خود را ارتقاء داده و آن را پایدار نمایند.
نقش سازمان مدیریت صنعتی در ارائه خدمات مشاوره:
سازمان مدیریت صنعتی در فرایند ارائه خدمات مشاوره ای خود ،حسب نیاز و تقاضای کارفرمایان ، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفا می کند:

 • “مشاور مادر” در فرایند اجرای طرح های کلان مشاوره و پژوهشی توسط کارفرمایان.
 • ارائه خدمات مشاوره بالینی در فرایند اجرای عملیات توسط کارفرما.
 • طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی دارای اثرات بهبود سریع در عملکرد موسسات
 • خدمات نظارت بر اجرای طرح های مشاوره ای و پژوهشی.
 • عارضه یابی و حسابرسی عملیات جهت یافتن گلوگاه ها در روان سازی عملیات .
 • طراحی ساختار ها و نظام های عملیاتی.
 • انجام پژوهش های کتابخانه ای و میدانی.

کارفرمایان:
سازمان ها و نهادهای صنعتی در بخش های دولتی و غیر دولتی در سه سطح:

 • صنعت و نهادهای مرتبط
 • بنگاه‌های فراگیر
 • بنگاه های تجاری بزرگ و متوسط

پایگاه کارفرمایان خدمات مشاوره ای-پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی را تشکیل می دهند.
۲-۷-۶- اصول محوری در ارائه خدمات مشاوره‌ای
در ارائه خدمات مشاوره ای-پژوهشی انواع شیوه ها و روش های علمی و متغیر های اثر گذار بر فعالیت های سازمان ها بررسی می شوند تا بر پایه آن ها بتوان شناخت علمی و دقیق از محیط درون و بیرون و نیز ساز و کارهای در حال اجرای کارفرمایان کسب نمود تا به این ترتیب بتوان موسسات و نهاد های کشور را در بهبود عملیات ، توان رقابت و نیل به اهداف عالیه و استراتژیک یاری داد.
۲-۷-۷- انواع خدمات مشاوره‌ای
تحولات در محیط و ظهور شرایط نوین کسب و کار باعث شده است که محدوده، عمق و پیچیدگی خدمات مشاوره ای-پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی افزایش یابد. این خدمات به شکل همکاری و تعامل تنگاتنگ با مدیران در شناخت صحیح مسایل ، همکاری در فرایند برنامه ریزی حل مسایل و نیز ارائه طریق در حوزه های اصلی:

 • استراتژی و تحول
 • تولید و عملیات
 • کیفیت
 • فرایند ها
 • فن آوری و مدیریت اطلاعات
 • مالی
 • سازمان
 • منابع انسانی
 • بهره وری
 • بازار
 • دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است