۱
n≥۴۶
۱
+
(
N
۲
δ۲ =۲۵/.
δ = ۵/۰
بالاترین میزان واریانس
d= 06/0
فاصله میانگین نظری و مشاهده شده
α = ۰۵/۰
α= ۶۴/۱
N = 61
همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. “در نمونه‌گیری تصادفی همه اعضاء جامعه تعریف شده برای انتخاب شدن شانس برابر دارند” (دلاور، ۱۳۷۸، ۱۱۵).
۳-۵- روش گرد‌آوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش‌های مختلفی استفاده شده است که عمده‌ترین آنها به شرح ذیل می‌باشند:
۳-۵-۱- مطالعه کتابخانه‌ای
در آغاز پژوهش، یکی از بهترین روش‌های گردآوری اطلاعات درباره موضوع مورد نظر پژوهش‌گر، مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود می‌باشد. بدین‌ترتیب می‌توان با بهره گرفتن از پژوهش‌های مشابه و یا مقالات و منابع موجود به پایه‌های نظری موضوع پژوهش دست یافت و به هدف آن نزدیک‌تر شد. با بهره گرفتن از این روش، تعریف و انواع استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به همراه زیرکارکردهای آن، مدل‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تاریخچه و سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و همچنین عوامل موثر بر استراتژی زیرکارکردهای آن‌ ها، از طریق مطالعه کتاب‌ها، مجله‌ها و روزنامه‌ها و پایگاه‌های معتبر اینترنت به دست آمده است. با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و در دسترس نبودن منابع به‌روز، کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگونی از خارج از کشور خریداری شد.
۳-۵-۲- بررسی اسناد و مدارک
جهت استخراج تاریخچه و وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی از اسناد و مدارک موجود سازمان استفاده شده است.
۳-۵-۳- روش میدانی
در این پژوهش جهت شناخت عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از مصاحبه‌های باز با افراد آگاه و خبره استفاده شد. سپس پرسشنامه‌ای تهیه شده و با مراجعه حضوری به افراد آشنا به موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرسشنامه مذکور در اختیار ایشان قرار داده شده و در مورد پرسش‌ها توضیحاتی در اختیارشان قرار گرفت. با بهره گرفتن از نظر صاحب‌نظران و اساتید محترم، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.
۳-۵-۴- حضور در گردهمائی‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها
با حضور درکنفرانس‌ها و گردهمائی‌های مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات[۶۸] هتل المپیک، ۱۳۸۷) و نخستین کنفرانس مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (هتل المپیک، ۱۳۸۷) تلاش شده است تا از نتایج آخرین تحقیقات و اطلاعات به روز و جدید در زمینه مورد بررسی استفاده شود.
۳-۵-۵- شبکه جهانی اینترنت
شبکه اینترنت در دنیای امروز یکی از آسان‌ترین و قابل اطمینان‌ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات از سراسر جهان می‌باشد از این‌رو در این پژوهش نیز تلاش شده است تا با بهره گرفتن از این شبکه، مقالات و مطالب جدید در زمینه استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات جستجو و مورد استفاده قرار گیرند.
۳-۶- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
منظور از روایی[۶۹] این است که محتوای ابزار یا پرسش‌ها مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷، ۱۳۱).
در این پژوهش پس از طرح مقدماتی پرسشنامه، پرسش‌های مربوط در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه در مورد قابل فهم بودن آنها، مرتبط بودن هدف آزمون با پرسش‌های مطرح شده و حذف پرسش‌های نامربوط از تعدادی افراد نمونه جامعه و کارشناسان متخصص نظرخواهی شده و در نهایت با بهره‌گیری از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور تغییرات اصلاحی لازم در پرسشنامه و پرسش‌های آن به عمل آمده و لذا از این جهت پرسشنامه مورد نظر از روایی محتوایی کافی برخوردار است.
۳-۷- اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات
مقصود از اعتبار یا پایایی[۷۰] یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، ۱۳۷۶، ۲۲۸).
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری اعتبار یا پایایی، شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:

  1. اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی (Test – Retest)
  2. روش موازی یا روش آزمونهای همتا (Equivalence)
  3. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.