مدل سفارش با ۲ پارامتر و روند نمایی: xi3
مدل سفارش با ۱ مدل پارامتر و روند نمایی: xi4
مدل سفارشی با روند میرا: xi5
روند خطی: xi6
روند درجه دوم: xi7
روند لگاریتمی: xi8
روند ترکیبی: xi9
(۱و۱و۱) ARIMA: xi10
(وارد شدن متغیرهای قیمت، تولید ناخالص ملی و سایر انرژی‏ها: مدل لگاریتمی)
مدل ۱ اقتصادسنجی: xi11
مدل ۲ اقتصادسنجی: xi12
(مثل واردشدن متغیرهای قیمت، تولید ناخالص ملی و سایر انرژی‏ها و انرژی افزوده صنعتی:مثل لگاریتمی)(زهانگ،۲۰۰۱)[۱۳۰]
مدل ۳ اقتصادسنجی: xj13
(مثل وارد شدن متغیرهای قیمت، تولید ناخالص ملی، سایر انرژی‏ها و مدل میانگین ترک: مدل لگاریتمی)
(مدل معرفی‏شده در مقاله) مدل ۴ اقتصادسنجی: xi14
مدل BP شبکه عصبی: xi15
نحوه ترکیب روش‏های پیش‏بینی به این صورت است که در نتیجه مدل‏سازی روش‏های پیش‏بینی نتایج این روش‏ها در تقاضای نفت به دست آمده است و سپس این نتایج توسط روش‏های شبکه‏های عصبی، رگرسیون، توالی نتایج و میانگین موزون ترکیب شده‏اند. ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی فوق با بهره گرفتن از روش‏های زیر صورت گرفته است(زهانگ،۲۰۰۱)[۱۳۱] .
ترکیب روش‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی
در این ترکیب، نتایج ۱۴ مدل پیش‏بینی فردی (شامل ۵ مدل هموارسازی نمائی، ۴ مدل روند، ۱ مدل ARIMA و ۴ مدل علّی) وجود دارد. هر روش پیش‏بینی به عنوان یک ورودی در نظر گرفته شده است. توپولوژی شبکه (با روش پس انتشار خطا) به صورت ۱۴ ورودی، یک لایه پنهان و یک لایه خروجی مدنظر قرار گرفته شده است(الیوه،۲۰۰۲)[۱۳۲] . در لایه میانی ۳۰ نرون با تابع زیگموئیدی و تابع فعال‏سازی جمع‏کننده خطی در توپولوژی شبکه عصبی به کار گرفته شده‏اند. روش شبکه‏های عصبی به این دلیل که در تحلیل ترکیبی تمام روش‏ها و نتایج آنان وارد مدل می‏شود، می‏تواند مورد توجه باشد. در این مدل، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، مصرف سایر منابع انرژی، جمعیت و ارزش افزوده در بخش صنعت وارد مدل شبکه عصبی شده‏اند(کوو،۲۰۰۱)[۱۳۳].
ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندمتغیره
متغیرهای مستقل xi2,…,xi14 و xi2,…,xi15 ، xi1 (۴۳،…،۱،‏۲=i) به عنوان روش‏های فردی پیش‏بینی هستند که متغیر وابسته آنها Yi (۴۳،…،۱،‏۲=i) به عنوان داده‏های واقعی لحاظ می‏شوند. این متغیرهای وابسته و مستقل در یک ظرف رگرسیونی ریخته شده و با بهره گرفتن از روش گام‏به‏گام، خارج نمودن متغیرهایی که با یکدیگر همبستگی دارند به صورت مرحله‏ای انجام گرفته است. بهترین مدل به دست آمده به صورت زیر بیان شده است. با توجه به تحلیل واریانس انجام شده و محاسبه ۱۷۲۸=F که بیانگر تأیید این رابطه است و بررسی آماره آزمون، برای تمام متغیرهای موردنظر، ضریب بالای R2 و نزدیکی آن به R2 تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون انجام شده که عدم همبستگی مانده‏ها را نشان می‏دهد، مدل ترکیبی به دست آمده قابل استناد است (خالوزاده، ۱۳۷۷).
جدول ۲-۱): جدول نتایج مدل سازگار با داده‏ها (تحلیل رگرسیونی)

B t سطح دارای آماره t
xi15 ۵۱۶/۰ ۸۸۲/۶ ۰
xi13 ۵۱۲/۰ ۹۰۸/۳ ۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.