فصل سوم:
” روش شناسی پژوهش”
مقدمه
پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه، متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها، فرایند پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و روش های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
روش شناسی پژوهش
در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی ونهایی، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طورخلاصه به شرح زیر است:
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با بهره گرفتن از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می‌پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می‌باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد میشود.
فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه

  • فرضیه اول

بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.
(۱-۳)
در این مدل، معناداری هر یک از ضرایب رگرسیونی ، ، و منجر به تایید هر یک از فرضیات فرعی اول تا چهارم مربوط به این فرضیه اصلی می شود. همچنین در صورتی که مدل کلی رگرسیونی این فرضیه از نظر آماری معنادار باشد، نشان می دهد که ارتباط معناداری بین اجزای رشد سود و بازده سهام وجود دارد و در نتیجه فرضیه اصلی تایید خواهد شد.

  • فرضیه دوم:

مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.
(۲-۳)
مدل (۲-۳) در این فرضیه نشان دهنده مدل پایه ای سود و بازده می باشد. برازش این مدل رگرسیونی منجر به ایجاد ضریب تعیین رگرسیونی می شود. همچنین مدل رشد سود نیز بر پایه مدل رگرسیونی (۱-۳) ایجاد شده است که این مدل نیز منجر به ایجاد ضریب تعیین رگرسیونی خواهد شد. مقایسه ضرایب تعیین رگرسیونی منجر به نتیجه گیری در مورد این فرضیه تحقیق خواهد شد.

  • فرضیه سوم:

بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.
(۳-۳)
به منظور آزمون این فرضیه، مدل رگرسیونی (۱-۳) با نشانگر زمان ۱+t برای متغیر وابسته بازده سهام در مدل (۳-۳) برازش داده می شود. در این مدل نیز معناداری ضرایب رگرسیونی ، ، و منجر به تایید هر یک از فرضیات فرعی اول تا چهارم مربوط به این فرضیه اصلی می شود.
متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها
متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

  • متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.
بازده آتی سهام شرکت i در سال t.

  • متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.
سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.
سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.
سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه شرکت i در سال t.
تعاریف عملیاتی متغیرها:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.