برابر با تغییر در هزینه تامین مالی شرکت i در دوره t پس از کسر مالیات می باشد.

  1. رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ():

برابر با تغییر در هزینه سرمایه شرکت i در دوره t می باشد.
فرایند پژوهش
تحقیق حاضر به دنبال استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام می باشد. با توجه به این که نوع رابطه مورد آزمون در این تحقیق از نوع همبستگی است، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده می گردد. مراحل اجرای تحقیق به شرح ذیل است:
۱- ابتدا شرکت ‌های نمونه با توجه به شرایط مشخص شده برای نمونه انتخاب گردیده و سپس داده‌ های مورد نیاز برای اجرای مدل‌ های مورد نظر برای آزمون فرضیه ‌های تحقیق با مراجعه به منابع اطلاعاتی مربوطه جمع آوری گردد.
۲- سپس معیارهای مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ های تحقیق با بهره گرفتن از داده ‌های گردآوری شده بر اساس روش‌ ها و فرمول‌ های معرفی شده برای هر یک از آنها، محاسبه می ‌شوند.
۳- در مرحله بعدی پارامترهای مدل با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه برآورد می ‌شوند.
۴- پس از برازش مدل رگرسیونی مورد آزمون، نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار مقایسه شده و بر اساس آن وضعیت رد یا تایید فرضیه ‌های تحقیق حسب مورد مشخص می‌گردد.
۵- در پایان علت رد یا تایید فرضیه ها مورد واکاوی قرار گرفته و پس از نتیجه گیری پیشنهادات مقتضی برای استفاده کنندگان از این تحقیق و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه خواهد گردید.
روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوائی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرائی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرائی انجام می پذیرد.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجهگیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. بنابراین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهش‌گر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۱۶۲).
به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش، از نرم افزارهای «ره آورد نوین» و «تدبیر پرداز» استفاده شد. در مواردی که داده های موجود در این نرم افزارها ناقص باشد، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار (وب سایتwww.rdis.ir ) مراجعه خواهد شد. روش گردآوری داده ها روش کتابخانه ای است.
مرحله اول: جهت تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از مدارک و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها دانشکده مدیریت علوم و تحقیقات و همچنین از مقالات موجود و پایگاه های جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
مرحله دوم: در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است که از کتب لاتین و فارسی، پایان نامه ها و به خصوص مقالات لاتین مجلات معتبر مالی پایگاه های اطلاعاتی Science Direct , Praquest و SSRN و … بدست آمد.
جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
داده‌های واقعی مورد نیاز این تحقیق از اطلاعات واقعی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شد. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش غربالگری نسبت به تعیین حجم نمونه بر اساس معیارهای زیر اقدام شد:
۱- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.
۲- در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۷-۱۳۹۱) تغییر سال مالی نداشته باشد.
۳- اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
۴- ترازنامه آن‌ ها حداقل در سه سال متوالی دارای دارایی‌های نقدی باشد.
۵- جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
۶- اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.
صنایع مورد بررسی در این تحقیق شامل صنایع خودرو و ساخت قطعات، دارو، ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات کانی غیر فلزی، سیمان آهگ گچ، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، فلزات اساسی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهزات، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، منسوجات و …. می باشد.
تعداد حجم نمونه بدست آمده با بهره گرفتن از روش غربالگری ۸۵ شرکت شد که در بازه زمانی ۵ ساله مورد بررسی قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از ۴۲۵ سال- شرکت صورت گرفت.
قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی در حیطه مباحث سود و بازده سهام می باشد.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق از نظر قلمرو مکانی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ج) قلمرو زمانی: این تحقیق از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ می باشد.
ماهیت و منابع داده ها
در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این است که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:
داده های سری زمانی[۱۵۰]
داده های مقطعی[۱۵۱]
داده های ترکیبی[۱۵۲]
داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده های ترکیبی، در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است