با توجه به ادبیات تحقیق موجود در این پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات
در ابتدا از آزمون جارک-برا[۱۵۳] برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده می‌گردد، سپس برای آزمون کردن این که تعداد نمونه (مشاهدات) از هم مستقل باشند و نمونه مورد نظر تصادفی باشد از آزمون دوربین – واتسون[۱۵۴] استفاده می‌گردد. چنان چه مقدار آماره دوربین – واتسون نزدیک ۲ گردد، بدان معنی است که نمونه مورد نظر تصادفی است و نشان دهنده عدم خود همبستگی است. ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق نیز بررسی می شود. ضرایب متغیرهای مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از آزمون t استیودنت، آزمون می‌گردد.
در این تحقیق برای آزمون معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده از آماره فیشر (F) در سطح ۹۵ درصد اطمینان و همچنین برای آزمون عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود، در نهایت منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم گردیده تا نرمال بودن اجزای خطا نیز بررسی گردد. با بهره گرفتن از رگرسیون خطی[۱۵۵] به آزمون فرضیه ها می‌پردازیم. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده می شود. در روش رگرسیون، هدف اصلی این است که بررسی کنیم آیا بین متغیر‌های وابسته و بین متغیرهای مستقل تحقیق رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. همچنین تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع خواهد شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده خواهد شد. در روش داده های ترکیبی برای انتخاب بین روش های پانل[۱۵۶] و پولینگ[۱۵۷] از آزمون Fلیمر استفاده می شود. در صورت انتخاب روش پانل، آزمون هاسمن برای انتخاب از بین روش های تأثیرات ثابت[۱۵۸] و تأثیرات تصادفی[۱۵۹] انجام می شود. افزون بر این، برای آزمون مانایی متغیرها، در صورت استفاده از روش پولینگ، از آزمون دیکی- فولر و درصورت انتخاب روش پانل، از آزمون هادری استفاده خواهد شد. داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه‌بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزارهای Eviews7 و Spss 20 و Minitab16 شده و تجزیه و تحلیل‌های نهایی انجام خواهد شد و در نهایت به تایید یا رد فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از نتایج حاصله از نرم‌افزارهای مربوطه خواهیم پرداخت.
فصل چهارم:
“تجزیه و تحلیل داده ها”
مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد. تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود (علمشاهی، ۱۳۹۰، ۸۶). پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و …. سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی را برای پرسش تحقیق بیابد (خاکی، ۱۳۸۶).
در این فصل ابتدا به توصیف داده های آماری پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل داده ها در غالب آمار استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 7 می پردازیم.
آمار توصیفی
در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. هم چنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
جدول ۴-۱) شاخص های مرکزی و پراکندگی هر یک از متغیرهای تحقیق

بازده سهام بازده آتی سود خالص اول دوره تغییرات سود رشد سود باقیمانده رشد سود ناشی از رشد سرمایه رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه
میانگین ۳۱٫۲۳۸۹۷ ۶۸٫۴۰۳۰۳ ۷۳۶۴۲٫۶۱ ۱۱۹۵۵٫۰۴ -۶۰۹۶۶۱٫۶ ۵۹۶۷۴۳٫۹ ۲۸۴۹٫۳۲۹- ۱۱+E1.21
میانه ۲۹٫۶۹۴۰۱ ۶۳٫۹۸۰۱۳ ۷۰۷۳۹٫۰۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است