دانلود پایان نامه

اعتماد عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی، که این تمایل مبتنی بر حس اطمینان به این نکته است که دیگران به گونه¬ای که انتظار می¬رود عمل نموده و شیوه-ای حمایت کننده را در پیش خواهند گرفت. به تعبیر فوکویاما: اعتماد، انتظاری است که در یک اجتماع منظم، صادق و دارای رفتار تعاونی خود را نشان می¬دهد. (شارع¬پور،1385، ص43)
اعتماد پیش¬شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می¬شود و برای حل مسایل اجتماعی ضروری به نظر می¬رسد. اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می¬گردد و برای حرکت موفقیت¬آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد. (جوادی یگانه و همکاران، 1384، ص138)
آنتونی گیدنز اعتماد را به عنوان اطمینان از اعتماد پذیری اشخاص یا اتکاء به کیفیت یا ویژگی یک شخص و یا صحت عبارت و گفته¬ای توصیف می¬کند. به نظر وی، اعتماد به صورتی بلاواسطه، با مفهوم ساختار و نهاد از یک سو و خصلت جامعه مدرن از سوی دیگر مرتبط است، ساختار از نظر او بر اساس قواعد و منابع تکرارپذیر صورت می¬گیرد ویژگی تکرارپذیری و تداوم، همان عناصری هستند که وی در تعریف اعتماد نیز آنها را به کار می¬گیرد. گیدنز به چهار زمینه اصلی مسلط بر فرهنگ¬های پیش از مدرن یعنی نظام خویشاوندی، اجتماع محلی، باورداشت¬های مذهبی و سنت اشاره می¬کند، که به اعتقاد وی این منابع اعتماد، اهمیت خود را در جوامع مدرن از دست داده¬اند. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، هیچ یک از این چهار کانون اصلی اعتماد اهمیت ندارد و نظام¬های انتزاعی جانشین نظام خویشاوندی، اجتماع محلی و سنت شده¬اند. او در مباحث خود از سه اعتماد بنیادی، شخصی و انتزاعی(اعتماد به سازمان¬های مدرن) نام می¬برد. به زعم وی در جوامع تحت تسلط نظام¬های انتزاعی، فاصله¬گیری زمانی و مکانی اعتماد بسیار مهم است. به عبارتی افراد به کسانی که پیوسته در معرض دیدشان هستند و فعالیت¬هایشان را می¬توان مستقیماً مورد بازنگری قرار داد نیاز به اعتماد ندارد. ( گیدنز، 1377، صص129-37)
برخی نویسندگان، سرمایه اجتماعی و اعتماد را قویاً در ارتباط با یکدیگر می¬دانند و آن را از پیامدها و همچنین علل سرمایه اجتماعی می¬دانند. سرمایه اجتماعی، اعتماد و هنجارهای روابط متقابل را به وجود می¬آورد و این دو متقابلاً سرمایه اجتماعی بیشتری را ایجاد می¬کنند. اعتماد تسهیل¬کننده¬ی روابط افراد و گروه¬هاست، بی¬اعتمادی و بدبینی می¬تواند زمینه¬ساز رفتارها و کنش-های ضد اجتماعی قرار گیرد. اعتماد به عنوان یک خصیصه شخصیتی، رابطه معناداری با سایر سطوح اعتماد، اعم از اعتماد در روابط بین شخصی، روابط درون گروهی و اعتماد در سطح عام دارد. این بدین معنی است که اعتماد فرد نسبت به افراد، گروه¬ها، اجتماعات و ساختارهای اجتماعی تا حدود زیادی توسط اعتماد اولیه قابل توجیه و تبیین است.
فوکویاما با طرح مفهوم شعاع اعتماد بر این نکته اشاره دارد که تمام گروه¬هایی که تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی¬اند دارای شعاع اعتماد خاص خود هستند. اگر سرمایه اجتماعی یک گروه بازده خارجی مثبت تولید کند شعاع اعتماد از خود گروه وسیع¬تر خواهد شد، در غیر این صورت شعاع اعتماد محدود است و خاص¬گرایی حاکم خواهد شد که در آن دنیای اطراف به دو بخش خودی و غیرخودی تعریف می¬گردد و تحت چنین شرایطی است که ابراز نفرت و خشونت پذیرفته شده و هنجار تلقی می¬گردد. (بهزاد، 1384، ص88)
پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع مرتبط یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکه های مشارکت مدنی می¬داند. اعتماد همکاری را تسهیل می¬کند و هرچه سطح اعتماد در جامعه¬ای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود. همکاری نیز اعتماد را ایجاد می¬کند. (شارع¬پور، 1385،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارتباط آموزش عالی و هویت یابی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید