دانلود پایان نامه

انتخاب رشته تحصیلی و عوامل مؤثر برآن :
«دانش آموز زمانی در تحصیلاتش موفق خواهد شد که علاوه بر انجام دادن و رعایت موارد مطرح شده درباره آیین نامه ها و مهارتهای تحصیلی ، رشته تحصیلی مناسبی را نیز که با استعداد و رغبت او و نیازهای جامعه هماهنگ باشد انتخاب کند و در آن رشته به تحصیل ادامه دهد. راهنمایی تحصیلی در این زمینه نقش مهمی دارد و با توجه به شناختی که از دانش آموز و محیط او در زمینه استعداد، رغبت، امکانات و نیازهای شغلی جامعه دارد با مراجعه به افراد و منابع مربوط، نسبت به صدور توصیه نامه تحصیلی برای دانش آموز اقدام می کند» (شفیع آبادی،1387).
عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: عوامل فردی و عوامل محیطی عوامل فردی عبارتند از: 1) استعداد و توانایی ذهنی 2) علاقه و رغبت 3) ویژگیهای شخصیتی 4) معلومات و مهارت 5) سوابق تحصیلی 6) نیازهای شخصی 7) جنسیت 8) تجارب شخصی. عوامل محیطی عبارتند از : 1) مبانی فرهنگی 2) طبقه اجتماعی 3) موقعیت جغرافیایی 4) وضعیت اقتصادی 5) تغییرات صنعتی 6) دین 7) اقوام و دوستان 8) مدرسه 9) خانواده 10) هدایت و راهنمایی تحصیلی که همه این عوامل دست به دست هم می دهند تا فرد رشته تحصیلی خود را انتخاب کند (بیدختی و دارایی،1390).
با توجه به موضوع پژوهش سعی می شود تا در مورد عوامل مرتبط با موضوع مورد بحث توضیح بیشتری داده شود.
1. رغبت :
«رغبت عبارت است از احساسی است که با توجه و علاقه زیاد نسبت به چیزی همراه باشد. رغبت زمانی بوجود می آید که انسان چیزی را دوست داشته باشد، آن را مورد توجه قرار دهد و مشاهده کند، درباره آن بیندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد» (شفیع آبادی،1392).
رغبت یکی از مفاهیم مهم در آموزش و پرورش است که از زمان کلاپارد و کرولی و جان دیویی وارد آموزش و پرورش شده است که اساس یک آموزش و پرورش پویا و فعال را تشکیل می دهد. از بررسی رغبت ها می توان گفت: (1) رغبت جلب کننده دقت است. (2) رغبت پویا و سازنده است. (3) رغبت سازش دهنده خود با محیط است. (4) رغبت نیازهای روانی و جسمانی را ارضاء می کند. (5) رغبت در بر دارنده هدفها و مقاصد روشن است (جدیدیان،1385).
افراد رغبت شان را از طریق فعالیت هایی رشد می دهند که در آن فعالیت ها خودشان را با کفایت بدانند و معمولا از آنها نتایج ارزشمند حاصل شود. رغبتها زمانی با شکست مواجه می گردند که نتایج ضعیف و منفی از یک فعالیت مورد انتظار است. فعالیتهای مولد نتایج ارزشمند که تحت عنوان رغبت فردی رشد می کنند، توسط افراد و از طریق اهدافی که مشارکت در فعالیت ها را تقویت می نماید، حفظ می شوند.به پیوست این منطق، تمرین عملی رغبت را تحکیم کرده و به خودکارآمدی شکل داده و آن را تقویت می نماید (زونکر،2006،ترجمه نظری،1388).
علایق یا ناشی از انگیزه های درونی است یا از عوامل بیرونی تأثیر می پذیرند. علائق ناشی از انگیزه های درونی پایداری بیشتری دارند. علائق ناشی از انگیزه های بیرونی ممکن است به علائق درونی تبدیل شوند(یوسفی،1386).
رغبت در راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای انواع متعددی دارد.سوپر (1949) به چهار نوع رغبت در زمینه راهنمائی شغلی و حرفه ای اشاره می کند که عبارتند از:
1-1 رغبت بیان شده – رغبت هایی هستند که بطور شفاهی بر زبان جاری می گردند و با گذشت زمان تغییر می کنند. تغییر رغبتها در کودکان و نوجوانان بیشتر است. با افزایش سن رغبتهای بیان شده ثبات بیشتری پیدا می کنند.
2-1 رغبت نمایان شده – رغبتی است که بصورت یک عمل و یا انجام یک شغل ظاهر می گردد. رغبت نمایان شده می تواند در راهنمایی شغلی منبع و منشاء تصمیم گیری شغلی قرار گیرد.
– رغبت هایی را شامل می شود که بصورت یک عمل و کار ظاهر می شوند.
3-1 رغبت فهرست شده – این نوع رغبت را می توان از طریق پاسخ گوئی فرد به جدولی ازمشاغل تعیین کرد. یعنی لیستی از مشاغل مختلف در اختیار فرد قرار می گیرد و از او خواسته می شود تا بر اساس ترجیحات خود مشاغل را درجه بندی کند (شفیع آبادی،1392).
4-1 رغبت آزمون شده– رغبت های هستند که از طریق آزمون های معیار شده بدست می آیند. این روش از فرد می خواهد که علاقه ها، عدم علاقه ها و یا ترجیحات خود را در میان ماده هایی که در لیستی از فعالیت ها و مشاغل وجود دارد ثبت نماید. این روش پر طرفدارترین و گسترده ترین روش مورد استفاده است (والش ،1999 به نقل ازحق شناس، عابدی و باغبان،1387).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رسانه های متعامل و کارکردهای آن
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید