دانلود پایان نامه

انگیزش به حالتهای درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می شود اشاره می کند (مورگان و همکاران 1984 ص 210به نقل از روانشناسی آموزش وپرورش دکتر علی اکبر سیف1375) بنابر این انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است.
انگیزه اصطلاحی است که غالبا با انگیزش مترادف به کار می رود با این حال انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب می آید در حالیکه انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار مشخص می دانند.
از لحاظ پرورشی انگیزش هم هدف است و هم وسیله به عنوان هدف ما از دانش آموزان و دانشجویان می خواهیم نسبت به موضوعهای مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند از این رو تمام برنامه های درسی که در آنها فعالیتها حیطه عاطفی ملحوظ شده است دارای هدف انگیزشی هستند به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تاثیر آن بر یادگیری یکی از امور بدیهی است درباره تاثیر انگیزش بر یادگیری پژوهشهای زیادی انجام گرفته است.
آگوروگلو و والبرگ (1979) ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهشهای انجام شده در مورد 637000 دانش آموز کلاس اول تا کلاس 12 را بررسی کرده و نشان داده اند که میانگین ضرایب همبستگی موجود برابر با 34% +است (بلوم1982 ترجمه سیف 1363) و رابطه انگیزش (وی‍ژگیهای ورودی عاطفی ) و پیشرفت تحصیلی را با ضریب 50% + گزارش کرده است وجود این نوع رابطه بین متغیر های انگیزه و پیشرفت تحصیلی نشان دهنده آن است که انگیزش بر یادگیری تاثیر مثبت و مستقیم دارد (دکتر علی سیف روانشناس پرورشی 1375 صفحه 336)
اینکه چرا دو کودک با ضریب هوشی یکسان موفقیت متفاوتی دارند؟ چه چیزی سطح آرزوی یک دانش آموز را تعیین میکند؟ چگونه انتظار موفقیت، بر موفقیت تحصیلی دانش آموز اثر می‌گذارد؟ محرکها چه نقشی در ترغیب رفتار ایفاء می کنند؟ به این سوالات می توان با کمک نظریه های انگیزه پیشرفت که توسط مک کله لند (1965) و اتکینسون‌ (1966) مطرح شده پاسخ داد.
تحقیقات مربوط به انگیزه پیشرفت در دو جهت مختلف حرکت کرده اند در یک جهت با استفاده از نظریه اتکینسون به نظریه روانشناختی پیشرفت تاکید شده است این جهت گیری با استفاده از نظریه مک کله لند، بر نقش این انگیزه در پیشرفت اقتصادی جامعه تاکید داشته است به عبارت ساده انگیزه پیشرفت تمایل به انجام کار به نحو احسن است. فردی که نیاز شدیدی به پیشرفت داشته باشد می خواهد در کارهای خود موفق باشد نه به خاطر سود یا پایگاه، بلکه فقط به خاطر انجام بهتر کار (جانسون 1970)
با استفاده از آزمون فرافکن که در آن از پاسخگوها خواسته شد تا به یک تصویر نگاه کنند و داستان کوتاهی در مورد آنچه در عکس اتفاق می افتد بنویسد مک کله لند به سنجش انگیزه پیشرفت پرداخت.
برخی دیگر از مطالعات مربوط به انگیزه پیشرفت بر سطح ذهنی آرزو تاکید کرده اند وبعضی اندازه گیری احساسات فرد نسبت به موفقیت یا شکست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم انگیزه و انواع آن
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید