دانلود پایان نامه

اهمیت برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه ومدیریت موفق آن امری اساسی است. تجربه بسیاری ازنواحی گردشگری در جهان این امر را به اثبات رسانیده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی برای توسعه گردشگری می تواند بدون ایجاد مشکلات عمده، منافعی را دربرداشته باشد و به حفظ رضایت بازار منجر شود(ازهری، ص14،1391).تهیه برنامه برای هر مقوله اجتماعی می تواند ما را در رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلندمدت کمک کند.واز آنجا که گردشگری پدیده ای است که هم برافراد بومی وهم افراد گردشگروهم برمحیط تأثیر گذاراست اگربه حال خود رها شود ونسبت به نیاز های هرسه بخش جامعه میزبان، گردشگران و محیط زیست بی تفاوت باشد چه بسا ممکن است صدمات جبران ناپذیری بویژه به جامعه میزبان ومحیط آن وارد کند بنابرین برنامه ریزی گردشگری همچنان که اینسکیپ اشاره می کندبدلایل زیر برای یک مقصد ضروری می باشد:
– گردشگری مدرن یک فعالیت جدید در بسیاری از نواحی می باشد و بعضی از دولتها وبخش خصوصی تجربه اندکی در توسعه مناسب گردشگری دارند.یک طرح توسعه و برنامه ریزی گردشگری می تواند به منزله اصولی راهنما جهت توسعه این مناطق طلقی گردد.
– گردشگری یک فعالیت چند بخشی و پراکنده می باشد که مشتمل برسایر بخش ها نظیر بخش تولید، مکانهای تاریخی، مکانهای تفریحی وفراغتی، تسهیلات و خدمات محلی گوناگون و حمل ونقل و سایربخش ها می باشد، بنابرین برنامه ریزی و هماهنگی درتوسعه پروژه، برای اطمینان یافتن از توسعه منسجم تمامی این عناصر به منظور ارائه خدمات به گردشگران و جامعه محلی ضروری می باشد.
– اساسآ گردشگری فروش محصولی تحت عنوان تجربه می باشدکه در آن بازدیدکنندگان از تسهیلات وخدمات معینی استفاده می نمایند.باید از طریق فرایند برنامه ریزی بین نیازهای بازار گردشگری و محصولات طوری انطباق برقرار کرد که در عین پاسخگویی به تقاضای بازارهیچ گونه زیانی در حصول به اهداف اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی وارد نگردد.
– گردشگری منافع اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی ایجاد می نماید که می توان آن ها را بابرنامه ریزی منسجم ودقیق بهینه نمود.بدون برنامه ریزی نه تنها ممکن است این منافع بطور کامل محقق نشود، بلکه امکان دارد مشکلات اقتصادی نیزپدیدارگردند.
– گردشگری منافع و مسائل اجتماعی –فرهنگی گوناگونی ایجاد می کند.از برنامه ریزی می توان برای بهینه سازی منافع و کاهش مشکلات استفاده نمود.
– اصولا توسعه جاذبه ها، تسهیلات وزیرساخت های گردشگری و روندهای گردشگران دارای اثرات مثبت ومنفی برمحیط فیزیکی خواهد بود.برنامه ریزی دقیق، به منظور تعیین نوع و سطح بهینه ای از گردشگری که موجب تخریب محیط زیست نشده و به عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف زیست محیطی باشد، مورد نیاز می باشد
– برنامه ریزی به منظور ایجاد و توسعه گردشگری پایدار می تواند زمینه لازم را برای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.
– از برنامه ریزی می توان برای ارتقاء وتجدید حیات شیوه های گردشگری فعلی یا شیوه های گردشگری که به گونه ای نامناسب توسعه یافته اند، استفاده نمود، همچنین از طریق فرایند برنامه ریزی می توان نواحی جدید گردشگری را بطورانعطاف پذیر طراحی نمود.
– توسعه گردشگری به منابع انسانی ماهر وشایسته ای نیاز دارد که دوره های آموزشی و کارورزی مناسب راطی کرده باشند.برآوردن نیازهای نیروی انسانی به طرح ریزی وبرنامه ریزی دقیق و در بعضی موارد به تسهیلات آموزشی ویژه ای نیاز دارد.
– به منظور توسعه کنترل شده گردشگری، به ساختارهای سازمانی، استراتژیهای بازار یابی و برنامه های ترویج، قوانین و مقررات و شاخص های مالی نیاز است که از طریق فرایند برنامه ریزی جامع و منسجم با برنامه های توسعه و سیاستهای گردشگری مرتبط شده باشند.
– برنامه ریزی، مبنایی اصولی برای مرحله بندی فرایند توسعه و مدیریت پروژه ها فراهم می کند که برای سرمایه گذاری دربخش های عمومی و خصوصی مفید باشد. (اینسکیپ،ص32،1991).با توجه به ضروریات برنامه ریزی گردشگری که اینسکیپ بدان اشاره کرده است وباتوجه به موضوع تحقیق این ضروریات می تواند به عنوان الگو برای برنامه ریزی راهبردی توسعه اکو توریسم منطقه ارسباران واهمیت این تحقیق موردتوجه قرارگیردواصل تحقیق هم همین است که بتوانیم در چارچوب برنامه ریزی راهبردی وتوسعه پایدار، راهبردهای مطلوب توسعه گردشگری این منطقه را که هم حفظ منابع وهم توسعه گردشگری منطقه را دربرداشته باشدمشخص کنیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم انگیزه و انواع آن
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید