10 : 90

 

a12/5

 

a78/6

 

abc91/11 20 : 80

 

a21/4

 

b85/4

 

bc07/9 30 : 70

 

a94/3

 

ab50/5

 

abc44/9

میانگین­های دارای حرف مشترک در هر ستون اختلاف معنی­دار ندارند.
کلروفیل برگ یکی از مهمترین شاخص ­های نشان­دهنده فشارهای محیطی وارد بر گیاهان می­باشد (منصوری فر و همکاران، 1389). وجود کلروفیل به عنوان مکانی برای جذب نور و سنتز مواد لازم برای رشد و نمو گیاهان، وابسته به ازت می­باشد (سهزایی و همکاران، 1386). مقدار کلروفیل در گیاهان با کاهش ازت تنزل یافته و باعث افت جذب نور توسط گیاه می­ شود (Zarco-Tejada et al., 2000). حدود 2 تا 5 درصد وزن خشک گیاه را ازت تشکیل می دهد و از آنجا که ازت مستقیما در ساختار مولکول کلروفیل شرکت می­ کند، پس ارتباط مثبت و معنی­داری بین مقدار ازت برگ و مقدار کلروفیل وجود دارد (راهداری، 1390). همچنین تحقیقات نشان داده است که بین محتوی کلروفیل برگ و مقدار ازت مصرفی در واحد سطح، رابطه خطی مثبت و معنی­داری وجود دارد (Schlemmer, 2005). محتوای کلروفیل برگ و فتوسنتز خالص در نوعی بارهنگ تیمار شده با ازت 30 و 60 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد افزایش نشان دادند (Mandal et al., 2008). پترسون و همکاران (1993) اظهار داشتند که یک رابطه نزدیک بین محتوای کلروفیل برگ و ازت برگ گیاه ذرت وجود داشت. نامبردگان علت این رابطه را نقش عمده و مهم ازت در ساختار مولکول کلروفیل دانستند. منجی و بوگ بی (1992) نیز اظهار داشتند غلظت کلروفیل برگ با غلظت ازت برگ مرتبط است و با فزایش غلظت کلروفیل برگ میزان ازت نیز افزایش می­یابد. با توجه به اهمیت وجود ازت در ساختار مولکول کلروفیل و آنزیم ریبولوز بی فسفات کربوکسیلاز، برگهایی که ازت بیشتری دریافت می­ کنند از محتوای کلروفیل بالاتری برخوردار خواهند شد (عزیزی و همکاران، 1390). پروتئین­ها و کوآنزیم­ های با کلروفیل در کلروپلاست بدون حضور ازت یا کمبود آن، قادر به سنتز نبوده و فعالیت­های فتوسنتز و کلروفیل متوقف می­گردد و این از علائم کمبود ازت است (شافع و همکاران، 1390).
در این پژوهش اثر سطوح ازت بر میزان کلروفیل a، b و کل معنی­دار نگردید که بیانگر تأثیر نه چندان متفاوت ازت بر میزان غلظت کلروفیل a، b و کل در گیاه همیشه بهار است. منصوری­فر و همکاران (1391) نیز با بررسی خصوصیات مورفولوزیک گیاه نخود به نتایج مشابهی دست یافتند.
با توجه به ارتباط محتوای کلروفیل با غلظت ازت موجود در بخش­های رویشی سبز گیاهی بیشتر بودن مقدارکلروفیل در تیمار 170 میلی­گرم در لیتر ازت با نسبت نیترات به آمونیوم 90:10 نسبت به سایر تیمارها در این آزمایش را می­توان به جذب بیشتر ازت در این تیمار کودی نسبت داد. رودشتاین و كرگ (2005) نشان دادند كه با افزایش آمونیوم محلول غذایی از صفر به ۲۵ درصد، مقدار نیتروژن كل بخش هوایی صنوبر افزایش و با افزایش آمونیوم از ۲۵ درصد به ۷۵ درصد مقدار نیتروژن كل به طور معنی­داری كاهش می­یابد. همچنین بیشترین مقدار نیتروژن كل در نسبت نیترات به آمونیوم ۷۵:۲۵ می­باشد. كیم و همكاران (2002) مشاهده كردند كه با افزایش آمونیوم از ۲۵ به ۷۵ درصد در محلول غذایی با 5/6= pH مقدار جذب نیتروژن كل توسط گیاه هلو به طور معنی­داری كاهش می یابد.
4-9-کارتنوئیدها
با توجه به جدول 4-17 مشاهده می­ شود که اثر هر سه فاکتور آزمایشی در سطح احتمال 1% بر میزان کاروتنوئیدهای گل همیشه بهار معنی­دار شده است.
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس تأثیر غلظت ازت، نسبت نیترات به آمونیوم و اثرات متقابل بر کارتنوئید همیشه بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع تغییرات درجه آزادی کارتنوئید
غلظت ازت 1 **150/0
نسبت آمونیوم به نیترات 3 **100/0
غلظت * نسبت 3 **174/0
خطا 24 004/0
ضریب تغییرات
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *