۱۹۷۹

توجه تعدادی از شرکت های آمریکایی به نظام تولید بهنگام

۱۹۸۰

نظریه Z ویلیام اوچی

۱۹۸۱

نخستین ویرایش کتاب«کیفیت، بهره وری و شرایط رقابت» اثر دمینگ

۱۹۸۲

نامگذاری رهیافت مدیریتی به شیوه ژاپنی به «مدیریت کیفیت فراگیر»

۱۹۸۵

نخستین ویرایش کتاب «خروج از بحران» اثر دمینگ

۱۹۸۶

نخستین ویرایش استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۹۰۰۰، ایجاد جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

۱۹۸۷

(خنیفر و حیدرنیا، ۹۰:۱۳۸۵)
به طور کلی روند تکامل مدیریت کیفیت جامع از نظر زانگ[۱۳] به چهار مرحله تقسیم می شود:

  1. مرحله بازرسی کیفیت [۱۴]
  2. مرحله کنترل کیفیت [۱۵]
  3. مرحله اطمینان کیفیت [۱۶]
  4. مرحله مدیریت کیفیت فراگیر[۱۷]

جدول ۲-۳ . مشخصات مراحل مختلف توسعه TQM