——–

تغییر فرهنگ

ارتباط با مشتری

مدیریت کیفی تامین‌کنندگان

مشارکت تامین کنندگان

مدیریت کیفی تامین‌کنندگان

تغییر فرهنگ

رابطه با تامین کنندگان

توانمند سازی کارکنان، آموزش کارکنان

مدیریت نیروی کار

آموزش، روابط کارکنان

تغییر فرهنگ، آموزش، کار گروهی

مدیریت نیروی کار

مشارکت
کارکنان

جوایز بهبود کیفی

———

مشارکت

نگرش و رفتار کارکنان

مدیریت کیفی طراحی

طراحی محصول

طراحی محصول، خدمت

——–

فرایند طراحی محصول

استفاده از کنترل آماری فرایند

مدیریت فرایند

مدیریت فرایند/روش های اجرایی

کاربرد ابزارها و فنون

مدیریت جریان فرایند