رهبری

 • تعهد و مسئولیت پذیری مدیران ارشد
 • مشارکت مدیران ارشد
 • ایجاد شور و شوق بالا
 • القا کردن، راهنمایی، رهبری و حمایت در جهت فعالیتها
 • اشتراک در ارزش

تمرکز بر مشتری

 • جهت گیری به سمت رضایت مشتری
 • روابط با مشتری
 • شناسایی نیازهای مشتری
 • تحقیقات بازاریابی

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 • الگوبرداری مقایسه ای
 • مدیریت منابع
 • ارزیابی عملکرد سازمان
 • ارزیابی کیفیت
 • ارزیابی رضایت مشتریان

فرایند مدیریت

 • طراحی فرایند خدمات
 • مدیریت و کنترل فرایند خدمات
 • پیاده سازی فرایند خدمات
 • مستمر

تمرکز بر منابع انسانی