• مشارکت کارکنان
 • تعهد کارمندان
 • توانمدسازی کارکنان
 • ارتباطات بالا به پایین، پایین به بالا
 • کار دسته جمعی
 • انگیزش در کارکنان(ارزشیابی، پاداش و به رسمیت شناختن)
 • رضایت کارکنان
 • (مک دونالد و همکاران، ۲۰۰۲)
  ۲-۹-۱ تعهد مدیریت ارشد
  برای اجرای موفق کدیریت کیفیت جامع، تعهد مدیریت ارشد و نشان دادن آن از طریق مشارکت فعال، تنظیم اهداف و چشم انداز روشن برای سازمان و یکپارچگی مدیریت کیفیت جامع با فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک موثر لازم است. همه چیز با تعهد و اشتیاق رهبر سازمان شروع می شود. رهبری که متعهد به ایجاد تغییرات اساسی است. آن ها باید فعالانه درگیر بالا بردن اهمیت کیفیت و رضایت مشتری و اختصاص بخش مهمی از وقتشان به موضوعات مربوط به کیفیت باشد. مدل کاربردی ایده آل به‌کار‌‌بردن مدیریت کیفیت جامع از بالا به پایین یعنی از مدیریت عالی، مدیریت میانی، مدیران عملیاتی و در نهایت پرسنل است. بخش هایی که نیازمند تعهد مدیریت است، عبارتند از:

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  • رضایت مشتریان:شامل مشتریان داخلی و خارجی
  • کسب مهارت ها و نگرش های جدید:جایگزینی تجزیه و تحلیل آماری با تصورات و احساسات
  • تشخیص موفقیت:تشکر از افراد به لحاظ مشارکت در امور

  از آن جهت که مدیریت عالی به تمامی تلاش های سازمان آهنگ می دهد و با حمایت از مدل تعالی سازمانی، آن را محقق می سازد، تعهد مدیریت عالی سازمان امری ضروری است. بیانیه کیفیت، زمانی با معناست که به وسیله مدیریت عالی امضا گردیده و به وضوح و مختصرا در برگیرنده جمیع جهات کیفیت باشد.
  به این منظور برای مدیریت کیفیت جامع ارکان هشتگانه مدیریتی زیر شناسایی شده است:

  1. رکن تعهد
  2. رکن توجه
  3. رکن نتایج
  4. رکن تشکیلات
  5. رکن برنامه ریزی
  6. رکن جوابگویی
  7. رکن تشخیص
  8. رکن احیا

  از آنجایی که مدیران ارشد موتور حرکت مدیریت جامع کیفیت می‎باشند و حمایت، هدایت، رهبری و مربیگری آن را باید بر عهده گیرند، بنابراین آموزش مدیران ارشد اولین و اساسیترین گام در مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت می باشد. تا زمانی که مدیران ارشد، استراتژی مدیریت جامع کیفیت را آگاهانه انتخاب نکنند، نسبت به آن احساس مالکیت ننمایند و برای اجرای آن انرژی لازم را به سازمان تزریق نکنند، سازمان آمادگی لازم را برای اجرای مدیریت جامع کیفیت پیدا نخواهد کرد.
  ۲-۹-۲ برنامه ریزی استراتژیک
  برای تدوین یک برنامه ریزی استراتژیک و اجرای موفقیت آمیز آن از طریق مدیریت کیفیت جامع سه عامل باید مورد توجه قرار گیرد.

  1. پیوستگی فعالیت ها

  از مشخصه های بارز یک استراتژی و اجرای آن با ابراز مدیریت کیفیت جامع، ارتباط معنی داری است که باید بین همه اجزا مختلف فعالیت ها در نظام مدیریت کیفیت جامع وجود داشته باشد. بدیهی است این ارتباط حاصل نمی شود مگر آن که رابطه بین مفاهیم مربوطه در راستای یکدیگر باشد. بدین منظور فعالیت‎های مدیریت کیفیت جامع باید فراگیر بوده و کلیه افراد سازمان را درگیر کند. تا بدین ترتیب فعالیت‎ها با یکدیگر پیوسته و تقویت کننده یکدیگر باشند.