۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۵
۵-۷ محدودیت های پژوهش ۱۰۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱ ابعاد کیفیت ۱۷
جدول ۲-۲ وقایع مهم در شکل گیری مدیرت کیفیت جامع را نشان می دهد ۲۰
جدول ۲-۳ مشخصات مراحل مختلف توسعه TQM 21
جدول ۲-۴ دیدگاه صاحبنظران در مورد دیدگاه TQM 29
جدول۲-۵ شاخص های شش عامل کلیدی ۳۸
جدول۲-۶ مقایسه دیدگاه گذشته به کیفیت با دیدگاه TQM 45
جدول ۲-۷ مقایسه دیدگاه کشورهای مختلف در مورد بکار گیری TQM 46
جدول ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ۶۳
جدول ۴-۲: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات ۶۴
جدول ۴-۳: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار ۶۵
جدول ۴-۴: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ۶۶
جدول ۴-۵: شاخص‌های مؤلفه اعتماد محوری در ارائه خدمات ۶۷
جدول ۴-۶: شاخص‌های مؤلفه سرعت در ارائه خدمات ۶۸
جدول ۴-۷: شاخص‌های مؤلفه صحت در ارائه خدمات ۶۹
جدول ۴-۸: شاخص‌های مؤلفه شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع ۷۰
جدول ۴-۹: شاخص‌های مؤلفه زیبایی فضای ارائه خدمات ۷۱
جدول ۴-۱۰: شاخص‌های مؤلفه پاسخگویی ۷۲
جدول ۴-۱۱: شاخص‌های مؤلفه توانمندسازی کارکنان ۷۳
جدول ۴-۱۲: شاخص‌های مؤلفه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان ۷۴
جدول ۴-۱۳: شاخص‌های مؤلفه انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات ۷۵
جدول ۴-۱۴: شاخص‌های مؤلفه رضایت مشتری ۷۶
جدول ۴-۱۵: همبستگی چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک ۷۷
جدول ۴-۱۶: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۷۷
جدول ۴-۱۷: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک ۷۸
جدول ۴ -۱۸: همبستگی بین اعتماد محوری در ارائه خدمات و رضایت مشتریان ۷۹
جدول ۴-۱۹: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۷۹
جدول ۴-۲۰:ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک مربوط به فرضیه فرعی اول ۷۹
جدول ۴ -۲۱: همبستگی بین سرعت در ارائه خدمات و رضایت مشتریان ۸۰
جدول ۴-۲۲: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۸۱
جدول ۴-۲۳: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی دوم ۸۱
جدول ۴ -۲۴: همبستگی صحت در ارائه خدمات و رضایت مشتریان ۸۲
جدول ۴-۲۵: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۸۲
جدول ۴-۲۶: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی سوم ۸۳
جدول ۴-۲۷: همبستگی چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک ۸۳
جدول ۴-۲۸: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۸۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.