• پیشرفتها ثبت شوند.
 • دستاوردها حفظ شوند.
 • ۲-۱۱پیاده سازی و اجرای TQM در سازمان
  در پیاده سازی TQM باید بر شش مفهوم اصلی متمرکز شویم :
  ۲-۱۱-۱ مدیریتی متعهد و شریک در کار برای فراهم آوردن حمایتهای بلند مدت و از بالا به پایین در سازمان
  مدیریت باید در برنامه های کیفیت شرکت نماید . گروه های کیفیت باید برای توسعه و ایجاد بینشی واضح، مشخص کردن اهداف درازمدت و اداره برنامه ها تشکیل شوند . برنامه سالیانه بهبود کیفیت آماده گردد و تمامی نیروی کار در آن درگیر شوند، مدیریت، خود در گروه های بهبود کیفیت شرکت نموده، گروه ها را رهبری نماید . نظام TQM باید با همه افراد ارتباط برقرار کند .
  ۲-۱۱-۲ تمرکز پایدار بر مشتریان داخلی و خارجی
  کلید موفقیت برنامه TQM کارآمد در سازمان، تمرکز آن بر مشتری است. بهترین نقطه برای شروع، راضی نگهداشتن مشتریهای داخلی است، سازمان باید به ندای مشتری گوش فرا دهد و بر طراحی کیفیت و پیشگیری از خطا تاکید داشته باشد.
  ۲-۱۱-۳ استفاده موثر و فراگیر از نیروی کار
  مدیریت کیفیت جامع فعالیتی برای تمام سازمان است و مسئولیت همه افراد می باشد. شرکت دادن مشتریان و تامین کنندگان داخلی در گروه های پروژه، فن مدیریتی بسیار خوبی می باشد همچنین لازم است افرادی که از برنامه کیفیت تاثیر می پذیرند، در توسعه و پیاده سازی آن شرکت داده شوند زیرا آنها بهتر از هر شخص دیگر، فرایند را درک و لمس می کنند و همچنین باید در نظر داشت که تغییر رفتار کارکنان یکی از اهداف TQM می باشد. افراد نه فقط برای انجام کار بلکه برای تفکر در مورد انجام بهتر آن باید کار خود را آغاز نمایند.
  ۲-۱۱-۴ بهبود مستمر در کار و فرایندهای تولید
  لازم است به منظور بهبود تمامی کارها و فرایندهای تولید، کوشش مستمر به عمل آید.
  ۲-۱۱-۵ رفتار با تامین کنندگان همانند رفتار با شرکا
  لازمست به کیفیت تامین کنندگان تامین کنندگان اهمیت خاصی مبذول داشت . همچنین ارتباطات خصمانه باید جای خود را به ارتباطات مشارکتی بدهند و این ارتباطات را باید توسعه و بهبود داد.
  ۲-۱۱-۶ استقرار سیستم سنجش عملکرد فعالیتها
  مقیاسهای عملکرد مانند درصد عدم انطباقها، غیبتها و رضایت مشتری باید برای هر ناحیه کاری مشخص شوند. این معیارها باید برای همه فرستاده شوند تا تمامی کارکنان از آنها آگاه شوند.
  مفاهیم فوق روشی عالی را برای بنا نهادن یک حرفه و تجارت معرفی می کنند جدول زیر دید گذشته به کیفیت را با دید TQM به آن مقایسه می کند .
  جدول۲-۶ مقایسه دیدگاه گذشته به کیفیت با دیدگاه TQM

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  عناصر کیفیت از دید گذشته از دید TQM
  تعریف
  تصمیمات
  تاکید
  منشاء خطا
  مسئولیت
  حلال مشکل
  عایدی
  نقش مدیر
  محصول گرا
  کوتاه مدت
  بازرسی
  کارکنان
  واحد کنترل کیفیت