مدیران
قیمت
برنامه ریزی، تعیین وظایف، کنترل، اعمال نیرو

مشتری گرا
بلندمدت
پیشگیری
سیستم
همه کارکنان
گروه ها
هزینه های دوره عمر، شراکت
تفویض اختیار، هدایت، تسهیل کننده، مربی

۲-۱۱-۷ مقایسه کشورهای متفاوت استفاده کننده از TQM
در این بخش به خلاصه مقایسه دیدگاه کشورهای مختلف در مورد بکار گیری TQM و نتایج استفاده از آن پرداخته شده است.
جدول ۲-۷ مقایسه دیدگاه کشورهای مختلف در مورد بکار گیری TQM

نام کشور ژاپن تایوان آمریکا ایران
۱-عامل موفقیت فعالیتهای کنترل کیفیت فراگیر در صنایع تولیدی و
خدماتی
کاربرد TQM در شرکتهای عمده ابزاری برای موفقیت در رقابت با ژاپن و سایر رقبا
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

فعالیتهای مدیریت کیفیت در آغاز راه پذیرفته شده به صورت استقرار الگوهای ISO9000

۲-روش کیفیت

عجین شده با ساختارهای اجتماعی وملی وفرهنگی واستاندارد آموزشی ژاپن و استفاده از روش آزمون وخطا

آشنایی و کاربرد TQM توسط شرکتها و تبدیل تهدیدات به فرصتها توسط TQM

توجه به مدیریت کیفیت ژاپن و تقلید و بکارگیری سریع از آن

استقرار الگوهای ISO9000 به عنوان پیش نیاز مدیریت کیفیت فراگیر بومی کردن TQM