بر اساس هدف تحقیقات علمی را می‌توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد.
۳-۲-۱-۱ تحقیقات بنیادی
این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه‌ای خوانده می‌شود، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیاء بوده، که مرزهای دانش عمومی را توسعه می‌دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی‌ها و صفات یک واقعیت می‌پردازند.
۳-۲-۱-۲ تحقیقات کاربردی
این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم‌شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۳-۲-۱-۳ تحقیقات علمی
این تحقیقات را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آن‌ ها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد؛ زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله خاص به کار گرفته می‌شود. (حافظ‌نیا، ۵۰:۱۳۸۷-۵۳)
با توجه به اینکه پژوهش حاضر، به بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته است، از نظر هدف، کاربردی است.
۳-۲-۲ تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز (طرح تحقیق) می‌توان به دسته‌ های ذیل تقسیم‌بندی نمود:
۳-۲-۲-۱ تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است.
۳-۲-۲-۲ تحقیق آزمایشی
به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود. ویژگی‌های این نوع تحقیق آن است که:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  1. متغیرهای مستقل دست‌کاری می‌شوند
  2. سایر متغیرها بجز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می‌شود.
  3. تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می‌شود.
  4. برای این منظور گروه‌های آزمایشی و گواه مورد نظر قرار می‌گیرند و از طریق آن‌ ها تفاوت‌های میان آزمودنی‌ها کنترل می‌شود (مقیمی، ۳۷:۱۳۹۰-۳۹).

پژوهش حاضر به دلیل اینکه به بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته است، یک تحقیق توصیفی محسوب می‌شود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌شده است، لذا این تحقیق را می‌توان در زمره تحقیق‌های میدانی قرارداد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و . . . . (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند (خاکی، ۱۳۸۷: ۲۵۰).
جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کارکنان و مشتریان سازمان امور مالیاتی استان گیلان و به تعداد ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه آماری
در مرحله نمونه‌گیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا می‌کند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند. نمونه‌گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و یا اشیاء که از یک جامعه تعریف‌شده و به عنوان نماینده آن جامعه انتخاب می‌شود (دلاور، ۱۳۸۰: ۱۱۱).
۳-۴-۱ روش نمونه‌گیری
یکی از جنبه‌های مورد نظر در گزینش روش نمونه‌گیری آن است که چارچوب نمونه‌گیری در دسترس باشد. به طور کلی در پژوهش‌های علوم رفتاری متداول‌ترین روش‌های نمونه‌گیری عبارت‌اند از: الف) نمونه‌گیری تصادفی ساده، ب) نمونه‌گیری نظام‌یافته، ج) نمونه‌گیری طبقه‌ای، د) نمونه‌گیری خوشه‌ای، ه) نمونه‌گیری چند مرحله‌ای (مقیمی، ۳۶:۱۳۹۰) در تحقیق حاضر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده می‌شود.
۳-۴-۲ برآورد حجم نمونه
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر مقیاس‌های کیفی مد نظر بوده، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت برآورد ۷ درصد از طریق فرمول به شرح زیر مبادرت به تعیین اندازه نمونه گردید.
عناصر فرمول:
n= حجم نمونه
z= عدد مورد نظر در جدول z برای رسیدن به اطمینان مورد نظر
P= احتمال وجود صفت
q= عدم احتمال وجود صفت
d= دقت برآورد
N= جامعه آماری
با توجه به اینکه امکان برآورد مناسبی از p وجود نداشت در این تحقیقp مساوی ۵۰ درصد در نظر گرفته شد تا n حداکثر مقدار خود را پیدا کند. با توجه به اینکه جامعه آماری در این تحقیق ۴۰۰ نفر می‌باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول فوق ۱۳۰ نفر می‌باشد.
 
۳-۵ فرایند اجرایی پژوهش