در گام سوم، جداول تکمیل‌شده توسط افراد بایستی از لحاظ نرخ ناسازگاری بررسی گردند و جداولی که دارای نرخ ناسازگاری بیش ۱/۰ هستند به افراد برگشت داده شود تا در قضاوت خود که دارای ناسازگاری است تجدیدنظر کنند
۳-۸-۳-۴ گام چهارم
در نهایت نظرات افراد با یکدیگر تلفیق‌شده و به یک رتبه‌بندی نهایی از معیارها دست پیدا نماییم، این مرحله توسط نرم‌افزار Expert Choice انجام‌گرفته است (طواری و همکاران، ۷۵:۱۳۸۷).
۳-۹ جمع‌بندی
همان طور که از نظر گذشت در این فصل به بیان دقیق‌تری از جامعه، نمونه آماری، روش تحقیق و نحوه شناسایی و عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق پرداخته شد که خود مبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل آتی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده است. داده‌های به دست آمده از اجرای پژوهش با بهره گرفتن از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از ارائه داده‌ها و استخراج نتایج، به ترتیب جداول زیر بدست آمده است.
۴-۲ بررسی توصیفی داده‌ها
جدول ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۷۹ ۶۰٫ ۰
زن ۵۱ ۳۹٫ ۲
جمع کل ۱۳۰ ۱۰۰٫ ۰

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، ۶۰ درصد گروه نمونه تحقیق مرد ۳۹ درصد زن هستند که به صورت نمودار زیر ارائه می‌شود.
 
نمودار ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول ۴-۲: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات