همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، بیشترحجم گروه نمونه تحقیق (۰/۳۲ درصد) دارای سابقه کار ۱۰ تا۲۰ سال هستند که به صورت نمودار زیر ارائه می‌شود.
نمودار ۴-۳: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار
جدول ۴-۴: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن

سن فراوانی درصد فراوانی
زیر ۳۰ سال ۳۹ ۳۰٫ ۰
۳۰ تا ۴۰ سال ۵۰ ۳۸٫ ۵
۴۰ تا ۵۰ سال ۳۱ ۲۳٫ ۸
۵۰ به بالا ۱۰ ۷٫ ۷
جمع ۱۳۰ ۱۰۰٫ ۰

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، بیشترحجم گروه نمونه تحقیق (۰/۳۹ درصد) دارای ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که به صورت نمودار زیر ارائه می‌شود.
 
نمودار ۴-۴: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن