جدول ۴-۲۹: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک ۸۴
جدول ۴-۳۰: همبستگی زیبایی فضای ارائه خدمات و رضایت مشتریان ۸۵
جدول ۴ -۳۱: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۸۶
جدول ۴-۳۲: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی پنجم ۸۶
جدول ۴-۳۳: همبستگی بین پاسخگویی و رضایت مشتریان ۸۷
جدول ۴ -۳۴: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۸۷
جدول ۴-۳۵: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی ششم ۸۸
جدول ۴-۳۶: همبستگی بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتریان ۸۸
جدول ۴ -۳۷: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۸۹
جدول ۴-۳۸: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی هفتم ۸۹
جدول ۴-۳۹: همبستگی بین رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان و رضایت مشتریان ۹۰
جدول ۴ -۴۰: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۹۰
جدول ۴-۴۱: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی هشتم ۹۱
جدول ۴-۴۲: همبستگی بین انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات و رضایت مشتریان ۹۲
جدول ۴ -۴۳: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل ۹۲
جدول ۴-۴۴: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی نهم ۹۲
مدیریت کیفیت جامع به روش AHP 93
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ۶۳
نمودار ۴-۲: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات ۶۴
نمودار ۴-۳: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار ۶۵
نمودار ۴-۴: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ۶۶
نمودار ۴-۵: شاخص‌های مؤلفه اعتماد محوری در ارائه خدمات ۶۷
نمودار ۴-۶: شاخص‌های مؤلفه سرعت در ارائه خدمات ۶۸
نمودار ۴-۷: شاخص‌های مؤلفه صحت در ارائه خدمات ۶۹
نمودار ۴-۸: شاخص‌های شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع ۷۰
نمودار ۴-۹: شاخص‌های مولفه زیبایی فضای ارائه خدمات ۷۱
نمودار ۴-۱۰: شاخص‌های مولفه پاسخگویی ۷۲
نمودار ۴-۱۱: شاخص‌های مولفه توانمندسازی کارکنان ۷۳
نمودار ۴-۱۲: شاخص‌های مولفه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان ۷۴
نمودار ۴-۱۳: شاخص‌های مولفه انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات ۷۵
نمودار ۴-۱۴: شاخص‌های مولفه رضایت مشتری ۷۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ چارچوب نظری پژوهش ۱۰
شکل۱-۲ فرایند اجرای تحقیق ۱۳
شکل ۲-۱٫ مدل TQM از دیدگاه هیلستن و کلیفسجو (هیلستن و کلیفسجو، ۷:۲۰۰۲). ۲۲
شکل۳-۱ فرایند اجرای تحقیق ۵۷
چکیده

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.