• انجام صحیح کار و خدمات در اولویت کار کیفی قرار دارد.
 • هدف از کیفیت، افزایش کارایی سازمان با حداقل هزینه است.
 • کیفیت به معنای تجمل و لوکس گرایی نیست.
 • واژه کیفیت به تنهایی به معنای درجه عالی بودن و برتر بودن نیست و به طور کلی کیفیت نسبی است(احمدی، ۲۷:۱۳۸۶).
 • مقوله کیفیت، یکی از مهم ترین منابع برای کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مطرح بود، به ویژه زمانی که شرکت های آمریکایی بخش بزرگی از سهم بازار خود را در رقابت ژاپن از دست دادند (فارسیجانی و سمیعی، ۱۱۸:۱۳۸۹).
  برای کیفیت تعاریف متعددی ارائه شده است. انجمن اعتباربخشی آمریکا ابعاد کیفیت را به شرح
  زیر ذکر کرده است:

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. مناسب بودن
  2. دسترسی
  3. تداوم
  4. مؤثر بودن
  5. کارآیی
  6. بازدهی
  7. احترام و توجه
  8. ایمنی
  9. به موقع بودن خدمت

  • به نظر بیچ[۵] سازمان ها فعالیت های ارتقاء کیفیت را به منظور افزایش رضایت مشتریها، افزایش حفظ مشتری، کاهش شکایات مشتری، جذب مشتریهای جدید، افزایش اثربخشی سازمانی، کاهش هزینه های ضایعات و دوباره کاری، بهبود سود دهی، بهدست آوردن سهم بیشتری از بازار و پیشی گرفتن از رقبا، آغاز می کنند (شوقی و همکاران، ۷۵:۱۳۸۸).

  در نهایت می توان چنین بیان داشت که کیفیت عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگی های یک محصول یا خدمت که در برگیرنده توانایی آن در برآوردن نیازهای تلویحی و معین باشد نیازهای معین توسط قرارداد مشخص شده و محدودیت نامیده می شوند ولی نیازهای تلویحی تابعی از بازار هستند این نیازها باید شناخته و تعریف شده آنها را شاخص می نامیم و شامل موارد ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، تعمیرپذیری، قابلیت استفاده، قیمت و محیط می باشند . در ادامه به جدول ابعاد کیفیت پرداخته شده است.
  جدول۲-۱ ابعاد کیفیت

  تعریف و مثال ابعاد
  اولین ویژگی یک محصول : درخشانی یک نقاشی
  ویژگی ثانویه و اضافی : کنترل از راه دور تلویزیون
  برآوردن مشخصات و استانداردهای صنعتی
  ثبات عملکرد در طول زمان : میانگین زمان برای رسیدن به اولین اشکال
  دوره و زمان استفاده از محصول که شامل تعمیرات نیز می شود
  تجزیه وتحلیل مشکلات و شکایات : سادگی تعمیر
  تعاملات انسانی : مهربانی فروشنده محصول
  ویژگیهای حسی
  عملکرد گذشته و سایر دستاوردها : مثلاً در گذشته رتبه اول را کسب کرده