۱۹۵۰

ایجاد«جایزه دمینگ» در ژاپن، نخستین ویرایش کتاب کنترل کیفیت جوران

۱۹۵۱

نخستین بازدید جوران از ژاپن، نظریه مازلو در مورد نیازهای انسان

۱۹۵۴

آزاد سازی اقتصاد در ژاپن با فشار برای بهبود کیفیت به منظور رقابت با کشورهای خارجی، نظریه X وY مک گریگور

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۱۹۶۰

نخستین ویرایش کتاب «کنترل کیفیت فراگیر» فیگنبام

۱۹۶۱

ارائه فکر«دوایر کیفیت» در نخستین شماره مجله ژاپنی «کنترل کیفیت برای سرپرستان»

۱۹۶۲

احساس خطر صنایع آمریکا از موفقیت فزاینده فرآورده های شرکت های ژاپنی در بازارهای جهانی

اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰

پیدایش QFD در صنایع کشتی سازی میتسوبیشی

۱۹۷۲

پس از بحران نفتی در این سال«تولید بهنگام»توسط بسیاری از شرکت های ژاپنی به کار گرفته شد

۱۹۷۳

«دوایر کیفیت»به طور گسترده ای در آمریکا معرفی شدند

اواسط دهه ۷۰

نخستین ویرایش کتاب«کیفیت رایگان است»اثر کرازبی