امروزه رقم سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران) به عنوان عمده ترین استفاده کنندگان صورتهای مالی (می باشد، و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می آید سود های پیش بینی شده به طور گسترده منتشر می شود. اگر سود شرکتی، کمتر از میزان مورد انتظار شود این کاهش می تواند قیمت سهام شرکت را دچار افت شدیدی نماید. متقابلا دست یابی به سودی بیشتر از رقم پیش بینی شده خبر خوبی محسوب می شود. تمرکز زیاد استفاده کنندگان به سود، توجه به کیفیت آن را نیز افزایش داده و حسابداری تعهدی[۲]۱ به عنوان شاخصی از کیفیت سود[۳]۲ مورد توجه قرار گرفته است. وقتی سود حسابداری از جریان های نقد ورودی شرکت بیشتر می شود، مازاد حاصل، از طریق ایجاد اقلام تعهدی به وجود آمده است (مهرانی وبهبهانی نیا،۱۳۸۹).
بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات «زمان بندی» و «تطابق» را دارد که می تواند منجر به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت شود اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد استفاده از اقلام تعهدی را، برای کاستن از این مشکلات، پیشنهاد می کند تا مشکلات زمان بندی و تطابق را اصلاح کند (رسائیان و حسینی،۱۳۸۷).
یکی از ویژگی های بازارهای کارا [۴]و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی[۵] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد .مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است و با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهدآمد، لذا بررسی نقش عاملی به نام اقلام تعهدی در این خصوص دارای اهمیت بسزایی است (مرادزاده فرد وهمکاران،۱۳۸۹). برخی شواهد، گواه این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که خود منجر به افزایش، هزینه های معاملاتی سهام می شود و علت این افزایش عدم تقارن اطلاعات میان معامله گران آگاه و ناآگاه است.
مدیران ممکن است مدیریت سود متهورانه را درجهت منافع شخصی در شرایط متعددی به کار گیرند. مدیریت سود متهورانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. در این حالت، بخشی از معامله گران مطلع دست به مبادله سهام می زنند، در حالی که تمایل معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص داده و چنین هزینه هایی به وضوح در رسوایی های حسابداری شرکت ها مشاهده شده است.
عمده نتایج تحقیقات، حاکی از آن است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش هزینه معاملات و ریسک انتخاب نادرست خواهد شد. جریان شفاف و باکیفیت اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت با کاهش تعداد سرمایه گذاران، کم شدن حجم معامله ها و به طور کلی، کاهش منافع اجتماعی از محل این داد و ستدها رابطه مستقیم دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین مسأله انتخاب نادرست را در پی خواهد داشت. اوراق بهادار مواجه با این مشکل با هزینه داد و ستد بیشتر در زمان خرید و فروش مواجه است. بنابراین، خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند (ستایش وهمکاران،۱۳۹۰).
نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس بررسی شد نتایج نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس ازاعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است، به طوریکه در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شد.
در نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که:
آیا بین اجزای تعهدی وهزینه معاملات سهام رابطه وجود دارد یا خیر؟
۱-۳ اهداف تحقیق
با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی (عادی وغیرعادی) و هزینه معاملات سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار می باشد.
سایر اهداف: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام، موجب:
۱-بهره وری شرکت ها, تحلیل گران مالی و موسسات آموزشی و دانشجویان از نتایج آن در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی شود؛
۲- و به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، و تامین کنندگان مالی جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود کمک کند و بتوانند سهامهایی که دارای بازدهی بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند.
۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق
صورتهای مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و بستانکاران بوده و از این میان صورت سود و زیان و رقم سود منعکس شده درآن مهمترین قلم مورد توجه می باشد، زیرا قسمتی از این سود به عنوان اقلام تعهدی می باشد که به آنها پرداخت می شود (موسی نژاد فاطمه،۱۳۸۹).
سود گزارش شده، از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری از سوی افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان عامل برجسته ای در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. همچنین، سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده اتکا می کنند.
از آنجا که یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی تامین نیازهای اطلاعاتی سهامداران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه واحد تجاری است، بیشتر صورت سود و زیان مورد توجه و دقت نظر آنان بوده و شاید بتوان دلیل آن را اولویت سرمایه گذاران به کسب سود و انتفاع مادی در قیاس با سایر اهداف مرتبط به سرمایه گذاری مربوطه دانست. بنابراین سود حسابداری و اجزای آن بیش از سایر اطلاعات بوسیله تحلیل گران و سرمایه گذاران بازارها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا یک دید کلی درباره عملکرد شرکت ها ارائه می دهند و در ارزشیابی شرکت به آنها کمک می کند، همچنین شواهد نشان می دهد که سودتعهدی نقش مهمی در فرایند ارزش گذاری دارد؛ زیرا مشکلات زمانبندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می دهد.(حسین زاده،۱۳۸۸)
اغلب اعتقاد بر آن است که انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می کند که از آن طریق تغییراتی در حجم و قیمت معادلات سهام ایجاد می کند که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است.
تحقیق حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیلگران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا و قابل اهمیت باشد.
ارتباط بین اجزای سود حسابداری و انواع متغیر های مالی و غیر مالی، از موضوعات مهم و با اهمیت در تحقیقات مالی و حسابداری می باشد.
لذا اهمیت تحقیق حاضر در کشف ارتباط اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام و عوامل تاثیر گذار بر این رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات بهینه می باشد.
۱-۵ سوالات تحقیق
با توجه به آنچه در قسمت اهداف تحقیق بیان شد هدف اصلی ما از این تحقیق این است که به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا بین اجزاء اقلام تعهدی (عادی و غیرعادی) و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟
بنابراین سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر تدوین می شود:

  1. آیا بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق
فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد (ساده،۱۳۷۵).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۸۴)
فرضیه اصلی ۱: بین اقلام تعهدی غیرعادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی در وجود دارد.
با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
فرضیه اصلی۲:بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
۱-۷ روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد.
همبستگی رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها نیز می باشد.از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت داده ها پس رویدادی (به علت بکار گیری اطلاعات گذشته) محسوب می شود. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی_استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود.
۱-۸ جامعه آماری،روش نمونه گیری وحجم نمونه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است