یکی از نقشهای مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می باشد. بطوری که اعداد تعدیل شده (سود) بهتر عملکرد شرکت را ارزیابی نماید. (بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری، ۱۹۷۸ FASB پاراگراف ۴۴).
بعنوان مثال ثبت یک حساب دریافتنی باعث شناسایی زود هنگام جریان نقدی آتی در سود و تطابق زود هنگام زمان بندی شناسایی رویدادها از دید حسابداری با زمان بندی منافع اقتصادی حاصل از فروش می شود. به هر حال، اقلام تعهدی اغلب براساس مفروضات و برآورد ها می باشند که اگر اشتباه باشند بایستی در سود و اقلام تعهدی آتی تصحیح گردد. برای مثال اگر عایدات حاصل از دریافتنی ها کمتر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی خطای برآورد را ثبت می کند. در حالی که صاحب نظران اعتقاد دارند که خطای برآورد و اصلاحات بعدی خبری است که نقش سودمند اقلام تعهدی را کاهش می دهد. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می یابد. به عنوان مثال (Palepu 2000) از خطای برآورد بعنوان فاکتوری که کیفیت حسابداری را کاهش می دهد، بحث می کند و پیشنهاد می کند صحت، درستی و دقت برآورد به ویژگی های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش بینی محیط شرکت بستگی دارد.
۲-۲-۱۶ مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی
در زیر برخی از مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی شریح می گردد:
۲-۲-۱۶-۱ مدل ریچاردسون(Richardson): اقلام تعهدی را به شرح زیر بیان می کند:
Accruals=+
( – + ( – )+(-)=Accruals
CO=COA –COL
NCO=NCOA-NCOL
FIN=FINA-FINL
CO=اقلام تعهدی فعالیتهای عملیاتی جاری
COA= داراییهای عملیاتی جاری
COL= بدهیهای عملیاتی جاری
NCO=اقلام تعهدی فعالیتهای عملیاتی غیر جاری
NCOA= داراییهای عملیاتی غیر جاری
NCOL= بدهیهای عملیاتی غیر جاری
FIN= اقلام تعهدی فعالیتهای تامین مالی
FINA= داراییهای تامین مالی
FINL= بدهیهای تامین مالی
۲-۲-۱۶-۲ مدل اسلون: (۱۹۹۶ Sloan) اقلام تعهدی را این چنین تعریف و اندازه گیری کرد.
Accruals=
Accruals=(
= تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی.
= تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت (short term debt) و مالیات پرداختنی
DEP= استهلاک دارایی های مشهود ونامشهود
= تغییر در موجودی های کالا
= تغییر در حسابهای دریافتنی
= تغییر در سایر دارایی های جاری
= تغییر در حساب های پرداختنی
= تغییر در سایر بدهی های جاری
۲-۲-۱۶-۳ مدلDeAngelo: (۱۹۸۶DeAngelo) مدل خود را به قرار زیر بیان کرد:
=
= –
کل اقلام تعهدی
: بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
: اقلام تعهدی دوره قبل (Total Accruals)
: کل دارایی های دو دوره قبل
۲-۲-۱۶-۴ مدل هلی (Healy)
همانطور که در مدل DeAngeloملاحظه شد، بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی را به مشاهدات دوره قبل محدود می سازد در حالیکه Healy این محدودیت را مرتفع ساخته است. مدلDeAngelo فرض می کند که بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از یک گام تصادفی پیروی می کند در حالیکه Healy فرض می کند که بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از یک فرایند میانگین معکوس تبعیت می کند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است