ساختار

چارچوب نظری تحقیق

چنین به نظر می رسد که شبکه های ماهواره ای انعکاس دهنده پیام ها، روش ها و ایده های جدید از مرکز به پیرامون و از غرب به شرق هستند و شیوه ها و نظام های ارزشی جا افتاده کشورهای پذیرنده را به چالش می کشند. نمایش سبک زندگی غربی، ایده ها و باورهای غربی در سریال ها و فیلم های شبک های ماهواره ای زنان کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را آماده پذیرش این سبک زندگی و باورها می نماید.
طبق نظریه کاشت، رسانه ها بر افکار و رفتار استفاده کنندگان خود تاثیر می نهند.. کاشت به معنای پذیرش و درونی سازی نگرش تلویزیونی و رسانه ای توسط مخاطبان و بینندگان است و به رایج سازی یک روند می انجامد. به نظر گربنر اهمیت رسانه در خلق راه های مشترک در انتخاب و نگریستن به رویدادهاست. او این فرایند را کاشت انگاره های غالب می خواند. در واقع رسانه گرایش به این دارد که روایت های یکسان و نسبتاً مورد وفاق از واقعیات اجتماعی ارائه دهد. و مخاطبان خود را نیز سازگار با آن فرهنگ پذیر کند. رسانه ها با تکرار پیام ها در سبک و سیاق واحد و مشترک در تلاش هستند تا یک سبک زندگی را عمومی ساخته و از به یکدست شدن جامعه جهانی منجر می شوند. بدیت ترتیب انها ضمن هجوم به فرهنگ های محلی و ملی به تخریب اقلیت ها، سبک های زندگی سنتی و خرده فرهنگ ها باعث می شوند.
برنامه هاو سریال های ماهواره ای از یک زمینه فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و آگاهانه سبک زندگی و باورهای خاصی را نمایش می دهند. روند رو به انباشت کاشت از این طریق، بدین معناست که با افزایش استفاده از شبک ههای و سریال های ماهواره ای میزان کاشت افزایش یافته و به عبارتی تاثیر این سریال ها در کسانی که بیشتر تماشا می کنند، بیشتر است.گربنر و همکارانش معتقدند اثرات تلویزیون با مقایسه رفتارها و واکنش های بینندگان کم و پرمصرف مورد برری و مطالعه قرار می گیرد. بنابر این میتوان گفت که استفاده و تماشای زیاد سریال های ماهواره ای می تواند در نگرش زنان به سبک زندگی، تغییر آن، تغییر بارها و اعتقادات موثر باشد. در این تحقیق با الهام از نظریه کاشت، به دنبال بررسی جامعه شناختی سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس می باشیم. از دیدگاه نظریه کاشت می توان فرض کرد، زنانی که مصرف رسانه ای(سریال های ماهواره ای) بیشتری دارند، در مقایسه با زنانی که مصرف رسانه ای کمتری دارند، بیشتر دچار تغییر سبک زندگی، تمایل به تغییر سبک زندگی و اعتقادان وو باورهای غربی هستند.

مدلنظری تحقیق

نمادهای منزلتی
مسکن واملاک
اتومبیل
تلفن همراه
تزیینات ودکوراسیون
پوشش ظاهری
نمادهای فرهنگی
نمادهای بومی ومحلی
نمادهای ملی
نمادهای فراملی وجهانی
نمادهای سنتی
نمادهای مدرن
الگوهای رفتاری
طرز گذرراندن اوقات وفراغت
تغییر الگوی مصرفی
نوع وبیان لهجه
طرز آرایش وپیرایش ظاهر
مدگرایی
مولفه های سبک زندگی
ارزش های اجتماعی
جمع گرایی وفرد گرایی
آینده گرایی وگذشته گرایی
تجمل گرایی
امنیت وآسایش
معنویت گرایی
نقش های اجتماعی
نقش های مبتنی بر روابط شغلی
نقش های شخصی
نقش های اجتماعی
نقش های خانوادگی وخویشاوندی