بعد اقتصادی
بعد فرهنگی
بعد اجتماعی

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی

آیا تماشای برنامه های ماهواره ای باعث تغییر رفتار ومنش اخلاقی وسبک زندگی دربین زنان می شود؟

سئوالات فرعی

۱-آیابرنامه‌های ماهواره‌ای بیشترین نگرش در زمینه سبک زندگی را در آقایان ایجاد نموده یا خانم؟
۲-آیا برنامه‌های ماهواره‌ای در اعتقادات دینی ومذهبی مخاطبان خود تاثیر گذار بوده است؟
۳-آیا تماشای سریال های ماهوارهای فرهنگ مصرفی بانوان را تغییر داده است؟
۴-آیا تما شای سریال‌های ماهواره ای رواج مد؛وتجمل گرایی در بین زنان را بوجود آورده است؟
۵-آیا برنامه های ماهواره‌ای در روابط اجتماعی زنان تغییراتی رابوجود آورده است؟
۶- برنامه های ماهواره‌ای در اوقات فراغت زنان بومی و همانند سازی الگوها تاچه حد توانسته تاثیر گذار باشد؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: تغییر سبک زندگی افرادی که سریال های ماهواره ایی را تماشا می کنند وافرادی که این سریال ها را تماشا نمی کنند متفاوت از یکدیگر می باشد.

  1. به نظرمی رسد سریال های ماهوارهای در مسائل اعتقادی ومذهبی مخاطبان خود تاثیر گذار بوده است
  2. به نظر می رسد بین سریال های ماهوارهای ورواج مد در بین زنان رابطه معناداری وجود دارد.
  3. به نظر می رسد بین سریال ماهوارهای وفرهنگ مصرفی بین زنان رابطه معناداری وجو د دارد.
  4. به نظر می رسد بین برنامه های ماهوارهای ورشد تجمل گرایی در میان زنان رابطه معناداری وجود دارد
  5. به نظر می رسد بین سریال های ماهواره ایی وگذراندن اوقات فراغت خانم ها رابطه معناداری وجود دارد.
  6. به نظر می رسد بین تماشای سریال های ماهوارهایی ونقش های اجتماعی که افراد دارند رابطه معناداری وجود دارد.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

پس از بررسی پیشینه تجربی و ادبیات تئوریک موضوع تحقیق در این فصل به چارچوب روش‌شناسی تحقیق پرداخته می‌شود وشرحی از مراحل مختلف اجرای این تحقیق شامل چگونگی طراحی و اجرای پرسشنامه، جمعیت و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، اندازه نمونه و روش تحلیل و گردآوری داده‌ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها، اعتبار و پایایی مقیاس‌ها ارائه می‌شود.

روش تحقیق

تحقیقحاضرازنظرهدفکاربردیوازنظرروشازنوعهمبستگی-موردی-زمینه ایمیباشد. دراینپژوهشجهتتعیین بررسی تاثیر ماهواره برسبک زندگی زنان شهر بندر عباساز روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد شد.
روش تحقیق:پیمایشی
تحقیق پیمایشی: توصیفی است از نگرش ورفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی ومعرف از افراد ان جمعیت وپاسخ آنها به یک رشته سو الات؛محققان اجتماعی می کوشند با بهره گرفتن از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداخته وصرفا توصیف آن بسنده نکند در چنین مواردی فرضیه هایی(برای تبیین) ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند.-(بیکره ترزال؛ترجمه واقتباس دکتر هوشنگ نایبی؛روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی)
دراین تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تکنیک تحقیق

برای تحقیقات میدانی معمولاً از ابزار پرسشنامه بهره گرفته می شود. تهیه یک پرسشنامه اصول و قواعد خاص علمی خود را دارد. در این تحقیق برای تهیه پرسشنامه تحقیق از تحقیقات مرتبط استفاده شد. برای مصرف رسانه ای از پرسشنامه طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره گرفته شد. برای تهیه پرسشنامه سبک زندگی نیز با رجوع به تحقیقات داخلی صورت گرفته برای ابعاد مختلف سبک زندگی سئوالات مرتبط استخراج شد. بدین معنا باید گفت که پرسشنامه این تحقیق محقق ساخته می باشد. در ادامه سئوالات پرسشنامه به تفکیک متغیر آمده است.

پردازش اطلاعات وآزمون آماری

روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای تحلیل داده های تحقیق عمدتاً از روش همبستگی رتبه‌ای، آزمون T و آماره‌های توصیفی نظیر میانگین میانه و روش های رگرسیونی بهره گرفته می شود.

روش پردازش وتحلیلی داده ها

در این تحقیق برای پردازش وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است