آمار توصیفی
به مجموعه روش هایی که برای سازمان دادن؛خلاصه کردن؛ توصیف مشاهده ها مورد استفاده قرار میگیرند. آمار توصیفی می گویند. در آمار توصیفی ما به تثبیت وخلاصه کردن پیامد ها ورویدادها وویژگی های افراد ؛اشیاء وپدیده ها می پردازیم آمار توصیفی وسیله توصیف وخلاصه کردن ویژگی هاست. این روش آماری بیشتر به مشخص کردن داده ها؛تنظیم و ارائه آنها به صورت جدول بندی یاترسیم نمودارها؛محاسبه وتعیین روابط بین اطلاعات می پردازد.(حسن زاده؛رمضان؛مداح؛ محمد تقی؛ روش آماری در علوم رفتاری)
آمار استنباطی
به مجموعه روش هایی که با بهره گرفتن از داده های حاصل از نمونه ؛ویژگی ها وخصوصیات گروه بزرگ یا جامعه را استنباط می کنیم ؛آمار استنباطی می گویند. از انجا که اندازه گیری ومشاهده ویژگی تمام جامعه امکان پذیر نیست.
آمار استنباطی به ما این امکان را می دهد تا با مطالعه گروهی کوچکتر (نمونه) ویژگی جامعه را برآورد کنیم. هدف آمار استنباطی پی بردن به ویژگی های یک جامعه آماری از راه بررسی ویژگی های یک نمونه آماری است.فرایند استدلال جزء به کل را استباط می گویند (همان)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

داده هایآماریعبارتاستازنتایجحاصلازاندازه گیری؛شمارش؛مشاهده؛ویژگیهایافراداشیاورویدادهامیتواندبهصورتکمییاکیفیباشدبهعبارتدیگر؛اطلاعاتیکهباشیوه هایگوناگونازقبیلاندازه گیری؛آزمایش؛مشاهده؛مصاحبه؛آزمونوازاینقبیلبهصورتکمیوکیفیبهدستآیدداده هایآمارینامیدهمیشوندنتایجخاموبرسیشدههرتحقیقداده هاتشکیلمیدهند(حسنزاده؛رمضان؛مداح؛محمدتقی؛روشآماریدرعلومرفتاری)جامعهآماریاینپژوهششاملکلیهزنان شهر بندر عباسکه دراینشهر ساکن می باشنداست

نمونهآماری

نمونهآماریازمیاناین زنان در گروه سنی ۱۸تا۲۵ سالانتخابخواهد شد.کهمطابقضوابطنمونه‌گیریبراساسفرمول کوکران۴۰۰ نفر میباشد.

حجم نمونه:

با توجه به تعداد زنان بامیانگین سنی ۲۳٫۵ سال که ۲۰۲۲نفر می باشد و با بهره گرفتن از فرمول کوکران و خطای نمونه گیری ۵ درصد حجم نمونه ۳۷۱ نفر به دست آمد که جهت در نظر گرفتن ریزش پرسشنامه ها به ۴۰۰ نفر افزایش می یابد.
۳۷۱

روش نمونه گیری

برای نمونه‌گیری با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیریخوشه ای ضمن تقسیم شهر بندرعبای به چهار منطقه بزرگ، از هر منطقه ۲ پارک انتخاب شده و با مراجعه به زنان ۱۸ تا ۲۵ ساله تعداد ۴۰۰ پرسشنامه تکمیل شد. البته با توجه به امکانات دانشجویی این روش انتخاب شده است و بهتر بود که از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده می شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

این فصل شامل دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی است. در قسمت آمار توصیفی به توصیف مشخصات جامعه آماری پرداخته و شاخص های و متغیرهای تحقیق توصیف شده و میانگین آنها همراه با نمودار گزارش شده است. سپس در قسمت استنباطی به بررسی رابطه متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون پرداخته شده است.

آمار توصیفی

سن

جدول شماره(۱۴-۱) سن پاسخگویان را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، ۲ درصد پاسخگویان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۰ سال بوده اند، ۸٫۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۲۲ سال، ۳۴٫۳ درصد ۲۲ تا ۲۳ سال، ۳۷ درصد در گروه سنی ۲۳ تا ۲۴ سال قرار دارند و ۱۸ درصد نیز در گروه سنی ۲۴ تا ۲۵ سال قرار دارند. میانگین سن افراد نمونه نیز ۲۳٫۵ می باشد.
جدول‏۴‑۱: سن

ردیف سن تعداد درصد