در تجارت الکترونیکی ،تبلیغات را می‌توان با بهره گرفتن از امکانات مختلف غنی ساخت ،مرتبا تغییر داد ،به مخاطبان زیادی دسترسی پیدا کرد وتبلیغات را سفارشی نمود . [۸۰]
۱-۵-۲- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان
مهمترین مزایای تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان عبارتند از :
تجارت الکترونیکی دسترسی به کالاها وخدماتی ارزان قیمت را برای مشتریان فراهم کرده است و آن‌ ها می‌توانند در همه جا وبا سرعت ،به صورت برخط ومقایسه ای ،محصولات مورد نیاز خویش را خریداری کنند.
تجارت الکترونیکی حق انتخاب مشتریان را افزایش داده است . آن‌ ها می‌توانند انتخاب خود را ازبین فروشندگان متعدد ومحصولات گوناگون انجام دهند .
تجارت الکترونیکی به مشتریان اجازه می دهد تاخرید با سایر تبادلات را در ۲۴ساعت شبانه روز و درتمام ایام سال وتقریبا از هرجایی انجام دهند .
مشتریان به‌جای اینکه روزها یا هفته ها منتظر بمانند ،می‌توانند اطلاعات مشروح ویاسایر خدمات مورد نیازخویش را در ظرف چندثانیه دریافت کنند.
تجارت الکترونیکی به مصرف کنندگان امکان می دهد تا کالاها وخدمات سفارش ساز خود ،از کامپیوتر گرفته تا اتومبیل را با قیمت های رقابتی به دست آورند .
تجارت الکترونیکی این فرصت را برای افراد فراهم کرده تا درحراج های الکترونیکی شرکت کنند و محصولات منحصر به فردی را به دست آورند که درغیراین صورت می بایست برای خرید آن‌ ها مسافت های طولانی را در محل خاص حراج و درزمانی معین ،طی می کردند .
تجارت الکترونیکی به مشتریان اجازه می دهد تا باسایر مشتریان وفروشندگان تعامل داشته باشند و به تبادل تجارب وایده های خویش بپردازند . [۸۱]
۱-۵-۳- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها
مهمترین مزایای تجارت الکترونیکی برای جوامع عبارتند از :
تجارت الکترونیکی یکی از محرک های اصلی اقتصاد دیجیتالی است که کشورها را قادر می سازد در پرتوبهره‌برداری بالای این فناوری ،به رشد اقتصادی بیشتر وتورم کم ،دست یابند .
تجارت الکترونیکی امکان کار درخانه را برای بسیاری افراد فراهم کرده است .درنتیجه تعداد مسافرت ها کم شده ونهایتا میزان ترافیک جاده ها وآلودگی هوا نیزکاهش می یابد .
تجارت الکترونیکی امکان فروش برخی کالاها را باقیمت پایین فراهم می کند و درنتیجه خانوارهای کم درآمد نیزقادر به خرید این کالاها خواهند بود و استانداردهای زندگی آن‌ ها بهبود می یابد .
تجارت الکترونیکی به مردم کشورهای درحال توسعه ومناطق روستایی اجازه می دهد تا به کالاها و خدماتی دسترسی داشته باشند که درغیراینصورت به آن‌ ها دسترسی نخواهند داشت .ازجمله این کالاها وخدمات می‌توان به فرصت یادگیری دانش تخصصی، کسب مدارک دانشگاهی ویادسترسی به خدمات پزشکی اشاره کرد .
تجارت الکترونیکی ،ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات دولتی را تسهیل می کند ،هزینه توزیع وامکان فریب و کلاهبرداری را کاهش می دهد ،کیفیت خدمات اجتماعی ،نحوه عملکرد پلیس،مراقبت های پزشکی وآموزش وپرورش را افزایش می دهد . [۸۲]
۱-۶- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی
درباره تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در اقتصاد،شاید توجه به چاچوب اولیه زیرکه به وسیله کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد [۸۳]) بیان شده ،مفید باشد .
نمودار چارچوب مفهومی محیط اطلاعاتی [۸۴]
به‌طور خلاصه مزایای تجارت الکترونیکی ازنظراقتصادی ومدیریت بازار به شرح زیر بیان می شود .
الف – استفاده از تجارت الکترونیکی به روش افزایش حجم اطلاعات در دسترس کاگزاران اقتصادی ،موجود افزایش فضای رقابتی حاکم بر بازار وفعالیت های اقتصادی شده و با توجه به خصوصیات بازار رقابتی ،افزایش تولید وکارایی، کاهش قیمت ،حذف موانع ومحدودیت های بازار ،افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده و به تبع آن افزایش مطلوبیت ورفاه اجتماعی را به دنبال دارد .
به عبارت دیگر تجارت الکترونیکی با حذف محدودیت های زمانی ومکانی ،امکان ارتباط بین خریداران وفروشندگان را درکوتاهترین زمان ممکن فراهم ساخته است و با حذف محدودیت های بازار برای تولید کنندگان ومصرف کنندگان ،هزینه‌های بازاریابی ،توزیع رانسبت به تجارت سنتی بسیار کاهش می دهد . بنابراین ازنظر اقتصادی می‌توان گفت تجارت الکترونیکی موجب انتقال منحنی های عرضه وتقاضا می شود .
نمودار تاثیر تجارت الکترونیکی برعرضه وتقاضای بازار
به این ترتیب که با ایجاد تسهیلات درخرید الکترونیکی ،تقاضا افزایش یافته ومنحنی تقاضا به سمت بالا منتقل می شود و از طرف دیگر با حذف ،محدود یت های بازار و دسترسی تولید کنندگان به تمام بازارها و افزایش کار آیی ،عرضه نیز افزایش یافته ومنحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد . انتظار می رود که منحنی های عرضه وتقاضا به نحوی انتقال یابند که کالاها کاهش قیمت داشته باشند ؛ چون هزینه‌های عملیات تجاری در تجارت الکترونیکی به شدت کاهش می یابد . شواهد تجربی حاکی از کاهش حدود ۷۰درصدی هزینه‌های مبادله در تجارت الکترونیکی نسبت به تجارت سنتی است .
ب- هرچند سیاست گذاران اقتصادی از کاهش اشتغال ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت بیم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دارند ؛ اما مطالعات اقتصادی ثابت کرده‌اندکه اگرچه تصور کاهش حجم اشتغال در کوتاه مدت غیرواقعی نیست ؛ ولی در بلند مدت قطعا تجارت الکترونیکی علاوه برافزایش سطح اشتغال وتغییر ترکیب اشغال ،موجب افزایش بهره‌وری وبازدهی می شود .
به‌طورکلی با ورود فناوری اطلاعات وارتباطات به فرایندهای تولیدوتجارت ،تقاضا برای نیروی کار با مهارت پایین [۸۵] به شدت کاهش وبرای نیروی کار با مهارت بالا [۸۶] به شدت افزایش می یابد و ازآنجا که این گونه مشاغل عموما پردرآمد هستند . ازجذابیت ومزیت نیز برخوردارند .با توجه به پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید درکشور؛ به یقین یکی از ابزارهای موثر برای رشده بهره‌وری ،استفاده از فناوری‌های نوین تجارت با عنوان تجارت الکترونیکی است .
ازطرف دیگر ایجاد وگسترش تجارت الکترونیکی از طریق حذف محدودیت های بازار،امکان افزایش تولید ومصرف را فراهم ساخته وبا افزایش تولید، اشتغال نیز افزایش می یابد .
ج- به کارگیری تجارت الکترونیکی ،اقتصاد را به سوی جهت یابی بین‌المللی سوق داده وباعث گسترش بازارها وکاهش موانع تجارت آزاد بین‌المللی می شود . به این ترتیب با گسترش بازارها ،امکان افزایش تولید وصرفه درمقیاس تولید فراهم شده و بستر استفاده مطلوب وبهینه ازمنابع و کاهش هزینه‌های تولید ایجاد می شود . جهت گیری بین‌المللی اقتصاد ،تولید کنندگان را درفضای رقابت بین‌المللی قرارداده وآن‌ ها را به افزایش کار آیی ،بهبود کیفیت تولید وتوجه به مزیت نسبی ومزیت رقابتی وا می دارد واین خود به تخصیص بهینه منابع منجر می شود .
البته درباره تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و تجارت بررشد اقتصادی وبهره‌وری، اتفاق نظر وجود ندارد . برای مثال هرچند کوردن [۸۷]رشد بهره‌وری امریکا را به صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات نسبت می دهد ؛نوردهاوس[۸۸]معتقد است که رشد و بهره‌وری در این کشور فقط ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات نبوده است .ازطرف دیگر جالاوا و پوژلا[۸۹] نشان می دهند که به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات برعملکرد اقتصادی امریکا در دهه ۱۹۹۰ تأثیر مثبت داشته است.
د- یکی از ملزومات انجام تجارت الکترونیکی ،نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا به عبارتی بانکداری الکترونیکی [۹۰] است .استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات دربانکداری ونقل و انتقال الکترونیکی وجوه و بهره مندی از کارت های اعتباری [۹۱] و کارت های بدهی [۹۲] بر شاخص های اقتصادی ازجمله عرضه وتقاضای پول،مصرف، تورم و کار آیی اقتصادی تأثیر می گذارد (باتوجه به اینکه کارت های بانکی ،برخی از وظایف پول را دراقتصاد انجام می دهند و وسیله ای برای اعطای وام واعتبار هستند )
ه-به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در تجارت واقتصاد ،موجب تخصیص مجدد سرمایه های انسانی می گردد. یعنی با آزادسازی سرمایه های فیزیکی وانسانی ازیک بخش،امکان به کارگیری آن‌ ها را در سایر بخش های اقتصاد وغیراقتصادی فراهم می سازد .برای مثال استفاده ازتجارت الکترونیکی اصلاح سیستم توزیع سنتی کالا وخدمات را به دنبال دارد و علاوه برآزاد ساختن نیروی انسانی شاغل در این بخش . از بلوکه شدن سرمایه های مادی و فیزیکی در مراکز متعدد توزیع جلوگیری می کند و به این ترتیب امکان توزیع مجدد سرمایه های فیزیکی وانسانی ،فراهم می شود .
همچنین با به کارگیری تجارت الکترونیکی ،ارتباط وتعامل بین تولید کنندگان ومصرف کنندگان به شدت افزایش یافته وتولید کنندگان نیازهای مشتریان را درک کرده وبا دریافت بازخورد ازنظرات ایشان در تولید محصول، دقت لازم رامعمول می دارند و درنتیجه منابع دراختیار خود را برای تولید محصول به‌طور بهینه تخصیص می دهند .
و- تجارت الکترونیکی وجهت گیری بین‌المللی استراتژی تجارت ،ارتباط،تعامل فکری و تبادل فناوری و اطلاعات را میان فرهنگ ها وملل، فراهم میسازد و به توسعه فرهنگی واجتماعی جوامع کمک می کند .از طرف دیگر در استفاده از تجارب الکترونیکی ،الزامی است که امور درچارچوب مقررات ، ضوابط وقوانین مربوطه درسطح داخلی وبین‌المللی انجام گیرد وعدم رعایت این موارد انجام تجارت الکترونیکی را غیرممکن می سازد و به این ترتیب ،رعایت مقررات وقوانین درامور نهادینه می شود . [۹۳]
۱-۷- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی
درکشورجمهوری اسلامی ایران نیز حرکتها وبرنامه های توسعه تجارت الکترونیکی تقریبا از اولین سال های پس از طرح موضوع درکشورهای پیشرفته موردتوجه قرار گرفت و به محافل علمی وبرنامه های اجرایی وارد شد .موضوع تجارت الکترونیکی در ایران ومراحل توسعه آن را می‌توان گفت به سه دوره تقسیم کرد:
دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی
دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری
دوره سوم :اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی