دانلود پایان نامه

این پژوهش توسط «داون وی شه» در بین سال¬های 1995 تا 1998 انجام گرفته است. وی شه معتقد است که در بررسی رابطه بین استفاده از رسانه¬های جمعی و میزان اعتماد باید به ابعاد مختلف رسانه¬های جمعی توجه کرد و جزئیات رسانه¬های جمعی را مورد نظر قرار داد. بحث نظری پژوهش وی شامل دو بخش، نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و رسانه¬های جمعی می¬باشد. در بخش اول با تکیه بر نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام، اعتماد میان¬فردی، اعتماد تعمیم¬یافته مبنی بر درستی و صداقت دیگران و تعهد اجتماعی، عضویت در گروه¬های رسمی و مشارکت اجتماعی تعریف شده است. بر مبنای نظریه پاتنام بین تعهد اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه متقابلی فرض شده است. در بخش رسانه¬های جمعی با تاکید بر کارکردهای رسانه¬ها مانند کارکرد اطلاعاتی، کارکرد هویتی، کارکرد پیوستگی اجتماعی و کارکرد تفریحی و سرگرمی، ارتباط بین رسانه¬های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی و تعهد مدنی را اینگونه بیان نموده است: استفاده از رسانه¬های جمعی موجب شناخت جهان اجتماعی که افراد در آن زندگی می¬کنند، گردیده و به هویت فردی و محیطی آنها شکل داده و از این طریق الگوی رفتار اجتماعی به آنها می¬دهد که در زندگی مدنی خود از آن استفاده کنند و موجب ارتباط با دیگران می¬گردد. اما استفاده از برنامه¬های سرگرم¬کننده، میزان مشارکت افراد را در جامعه تغییر داده و در کاهش سرمایه اجتماعی موثر است.
وی¬شه در بخش میدانی مطالعه خود به تحلیل ثانویه داده¬های پژوهش «مطالعه سبک زندگی» پرداخته است. او متغیرهای مورد بررسی را به چهار گروه تقسیم می¬کند:
متغیرهای جمعیتی شامل سن، جنس، وضعیت تأهل و درآمد؛ متعیر موقعیتی مانند نژاد؛ متغیر نگرشی مانند اعتماد به دولت، اعتماد به تجار و میزان رضایت از زندگی و متغیرهای مستقل مانند رسانه¬ها.
او برای تحلیل خود برنامه¬های تلویزیون را به پنج گروه تقسیم می¬کند: برنامه¬های خبری، برنامه¬های علمی، سریال¬های اجتماعی، سریال¬های طنز، برنامه¬های جدی¬تر چون برنامه¬های سیاسی و مطالب روزنامه¬ها را به دو گروه مطالب کوتاه شامل خبرهای سخت و مطالب بلند شامل مقالات، سرمقاله-ها، یادداشت¬ها و تفسیرها تقسیم کرده است.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان می¬دهد متغیرهایی مانند سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، محل سکونت، مشارکت اجتماعی، علایق سیاسی، روزنامه خواندن، تماشای برنامه¬های علمی، سریال¬های تلویزیونی، وضعیت تأهل و علایق سیاسی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تعهد مدنی در این تحقیق می¬باشد. به عبارتی متغیرهای رسانه¬ای، روزنامه خواندن، تماشای برنامه¬های علمی و تماشای سریال¬های تلویزیونی موثر بر تعهد مدنی می¬باشد.
تحلیل ثانویه یافته¬ها نشان می¬دهد که بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر اعتماد میان¬فردی رابطه معنی¬داری وجود دارد. میزان روزنامه خواندن، تماشای دسته جمعی برنامه¬های تلویزیون، تماشای برنامه¬های علمی و تماشای تلویزیون ملی موجب تغییر در اعتماد میان¬فردی افراد می¬گردد. در بررسی رابطه بین تلویزیون با تعهد مدنی و اعتماد میان¬فردی باید شرایط وجود رابطه و هم¬چنین نوع برنامه¬ای که مورد علاقه مخاطبان بوده و به طور مداوم آن را تماشا می¬کنند، مورد توجه قرار گیرد. (حسین¬پور، 1389، صص32-131)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارتباط فضای مجازی با فناوری ارتباطات
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید