۳-۱- مقدمه
امروزه جهت انجام تحقیق به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش دادها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم گیری را فراهم می کند، یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد.
برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه های آماری که به کمک کامپیوتر انجام می شود، استفاده خواهد شد.
با این بیان در این فصل روش و ساختار تحقیق به تفصیل تشریح می شود. در ادامه مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و قلمرو تحقیق تبیین شده، سپس متغیرهای مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری متغیرها و همچنین روش های آماری مورد استفاده معرفی و تشریح می شوند و در پایان محدودیتهای تحقیق ارائه خواهد شد.
۳-۲- تعریف و تبیین جامعه
جامعه « مجموعه اعضایی که هدف مشخصی دارند و دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی هستند و در جای مشخصی ثبت شده اند» و جامعه آماری عبارت است از « مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند»[۵۷].
صفت مشخص، صفتی است که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می کند.
جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
مجموع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰ شامل شرکتهایی می باشد که نمونه مورد نظر از بین آنها انتخاب شده است.
۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از: تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۷ لغایت ۹۱ می باشد.جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  1. پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
  2. شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
  3. شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها نباشند
  4. نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۴ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
  5. در محدوده زمانی تعیین شده حداقل یک بار صورتهای مالی سالانه تجدید ارائه شده، منتشر نموده باشند.
  6. اطلاعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد.

با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل۸۰ شرکت است. از سوی دیگر، دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشتهای همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره ۵ ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
۳-۴- روش جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری داده های این تحقیق اعم از مبانی نظری تحقیق، سوابق تحقیق و داده ها از دو دسته داده ها استفاده شده است:
الف) داده های اولیه
ب) داده های ثانویه
الف) داده های اولیه: به طور مستقیم در رابطه با موضوع و برای اولین بار برای یک پروژه خاص تحقیقاتی جمع آوری می شود.
ب) داده های ثانویه: آن دسته از اطلاعات که قبلاٌ جمع آوری شده و هدف از جمع آوری آنها اجرای پروژه تحقیقاتی کنونی نبوده است.
۳-۴-۱- روش کتابخانه ای
برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق (داده های ثانویه) از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه دانشگاه، مراکز اسناد و مدارک علمی و نیز پایگاه های جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
۳-۴-۲- روش میدانی
داده ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از صورتهای مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات سالانه بورس تهران و همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و ره آورد نوین استخراج گردیده است.
۳-۵- معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها
ساختار سرمایهمعمولاًساختار سرمایه از طریق نسبت هایی از طریق نسبت های زیر بدست می آید نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها اندازه گیری می شود جان و یوجین [۵۸] (۱۹۷۵) در این تحقیق از لگاریتم اهرم مالی(ارزش دفتری بدهی /ارزش دفتری دارایی) به عنوان ساختار سرمایه استفاده می شود ونشان دهنده این است که شرکت برای تامین دارایی ها چقدر از بدهی استفاده کرده است (سینائی ،۱۳۸۶، ۶۹).
(۳-۱) = اهرم مالی
جریان وجوه نقد آزادبرای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد (FCF) از الگوی اندازه گیری لهن و پولسن[۵۹] که توسط گیول و تسو[۶۰] نیز به کار رفته، استفاده میشود. این مدل به شرح زیر است:
(۳-۲)
که در این مدل داریم:
: جریان وجوه نقد آزاد.
: سود عملیاتی قبل از هزینه استهلاک.
: مالیات بر درآمد کل پرداختی.