سه فرضیه فوق در قالب مدلهای زیر مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند
آزمون فرضیه اول(۳-۱۵)
 
QTOBIN = عملکرد مالی شرکت
FCF= جریان وجوه نقد آزاد
Ln(TDL) = لگاریتم نسبت کل بدهی به کل دارایی
SALES= خالص رشد فروش
Ln(SALES)= لگاریتم خالص فروش
DY= هزینه استهلاک داراییهای قابل استهلاک
R entropy= تنوع مرتبط
U entropy= تنوع نامرتبط
آزمون فرضیه دوم(۳-۱۶)
Dummy Dividend= 1 اگر شرکت سود سهام داده باشد و ۰ برای شرکت که سود سهام نداده باشد
آزمون فرضیه سوم(۳-۱۷)
RER= نسبت سود انباشته به کل دارایی
QR= نسبت آنی
۳-۸ روش آزمون فرضیه های تحقیق
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) اقدام به تجزیه تحلیل فرضیات پرداخته می شود و نتایج حاصل از آنها به صورت مقایسه ای ارائه می گردد.
مجموعه فرضیات این روش این است که رفتار متغیرها تماملاً یکسان ( و در طول دوره زمانی نیز یکسان) است و تمام مشاهدات همگن است ( از یک جامعه استخراج شده است). از لحاظ ریاضی داریم:
برای تمامی iها و tها
(۳-۱۸)
در این مورد، تمام فرضیات برای برآورد OLS رعایت می شود. K ضریب βk به سادگی به وسیله OLS روی داده ها تلقیق شده برآورد می شود و بسیار صرفه جویانه به شمار می رود.(اشرف زاده، مهرگان،۱۳۸۷).[۶۵]
۳-۸-۱-۱ آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها
سری زمانی[۶۶]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا[۶۷] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t، F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین( R2) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود.
۳-۸-۱-۲ آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (y= pyt-1 + ut)، در آن صورت سری زمانی yt نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.
۳-۸-۱-۳ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF[68])
آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (۱۹۸۱) برای انجام آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF)رابطه زیر توسط روش حداقل مربعات معمولی برای متغیر سری زمانی تخمین زده میشود:
(۳-۱۹)
در رابطه فوق معرف تفاضل مرتبه اول، تعداد وقفه های اضافه شده به مدل جهت حصول به اجزاء اخلال نوفه سفید است و زمان میباشد. به صورت معمول از معیار شوارتز-بیژین و آکایاک برای تعیین تعداد وقفه بهینه استفاده میشود. در رابطه فوق معرف آماره دیکی فولر تعمیم یافته است. این آماره با مقادیر بحرانی مککینون(۱۹۹۶)[۶۹] مقایسه میشود و در صورتی که کوچکتر از مقادیر بحرانی باشد فرض صفر ریشه واحد به نفع فرض مخالف رد میشود.
۳-۹- محدودیتهای تحقیق
اساس و پایه هر تحقیق اطلاعاتی می باشدکه فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آنها مورد آزمون واقع می شوند و بدیهی است هر چقدر اطلاعات دقیق تر و کاملتر در اختیار محقیق قرار گیرد، به همان میزان، نتایج حاصل از تحقیق نیز دقیق تر بوده و از قابلیت بیشتری جهت تعمیم نتایج حاصل از بررسی نمونه به کل جامعه مورد بررسی، برخوردار خواهد بود و یا به طور کلی تحقیق انجام شده روایی بیشتری خواهد داشت.
انجام این تحقیق با محدودیتهای عمده زیر مواجه بوده است:
۱) یکی از عمده ترین محدودیتهایی که در اغلب تحقیقات از نوع تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران وجود دارد، عدم انجام تحقیقات مشابه در کشور است که امکان مقایسه نتایج حاصل از تحقیق را کاهش می دهد.
۲) در بازار سرمایه ایران، همانند بازار سرمایه بسیاری از جوامع دیگر از برخی قواعد معاملاتی استفاده می شود که به دلیل اثری که این عمل بر متغیرهای تحقیق می گذارد، از آن به عنوان یکی از رایج ترین محدودیت ها در تحقیقات بازار سرمایه یاد می شود.
۳) از محدودیت های دیگر تحقیق، عدم امکان کنترل متغیرهای کلان اقتصادی که بر متغیرهای تحقیق تاثیر می گذارد.
۳-در این تحقیق از کیوتوبین بعنوان عملکرد مالی استفاده شده که به علت محدودیت زمانی ناچار به ساده سازی مسئله تحقیق شدیم.
۴-از آنجا که بسیاری از شرکتها متمرکز بوده و هیچگونه تنوعی در کسب و کار آنها وجود نداشت به ناچار مجبور به حذف آنها از نمونه شدیم که باعث شد تعداد نمونه انتخابی با تعداد نمونه متفاوت باشد.
۵-به علت حجم بالای متغیرهای امکان بررسی تمام متغیرهای اثرگذار و

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جود نداشت.