۳-۱۰ خلاصه فصل
در این فصل، روش مورد استفاده در پژوهش تشریح گردیده و در ادامه مبانی مختلف سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه استخراج و اندازه گیری آنها که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، بیان شده است. همچنین قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی و همچنین شیوه جمع آوری داده ها نیز به تفضیل بیان شده است. در پایان نیز فرضیه های تحقیق و مدل مورد استفاده برای آزمون این فرضیات بیان شده است.
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱) مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدلها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباطها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گرفتن از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معنیداری کل مدل و نیز معنیداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.
۴-۲) آمار توصیفی داده ها
در جدول (۴-۱) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را درطی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌های تحقیق که با بهره گرفتن از داده‌های شرکتها طی دوره آزمون (سال‌های ۹۱-۱۳۸۷) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول(۴-۱): آمار توصیفی
شرح متغیرها میانگین میانه انحراف معیار کمینه بیشینه
FCF جریان نقد آزاد ۰٫۱۳۳۵ ۰٫۱۳۰۰ ۰٫۲۴۲۷ ۰٫۰۳۲۶ ۰٫۲۳۹۸
Qtobin عملکرد مالی ۳٫۱۸۵۹ ۳٫۲۷۹۳ ۱٫۱۰۳۵ ۱٫۰۴۲۸