۰٫۴۳۱۹

۰٫۲۹۶۲

۰٫۲۸۲۳

۰٫۵۸۰۶

DY

هزینه استهلاک

۱۱٫۶۸۱۹

۱۱٫۷۰۳۴

۰٫۶۱۸۹

۱۰٫۶۶۲۱

۱۲٫۴۳۱۷

۴-۳) آمار استنباطی
۴-۳ -۱)آزمون پایایی متغیرها
در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین[۷۰] (۱۹۹۷) استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول ۴-۲ نشان داده شده است.
جدول (۴-۲): آزمون ایم، پسران و شین (IPS)

متغیر W-stat p-value
FCF جریان نقد آزاد ۱۸۸/۱۱ ۰۱۷/۰
Qtobin عملکرد مالی ۳۳۴/۲۶ ۰۰۰/۰