۱۲۸/۶

۰۴۳/۰

RER

نسبت سود انباشته به کل دارایی

۷۳۲/۱۴

۰۱۷/۰

QR

نسبت آنی

۱۲۱/۷۸

۰۰۸۷/۰

DY

هزینه استهلاک

۹۰۹/۱۲

۰۱۹/۰

با توجه به نتایج آزمون IPS (جدول ۴-۲)، چون مقدار P برای تمامی متغیرهاکمتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه این متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند نتایج آزمون IPSنشان میدهد که، میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
۴-۳-۲) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در این پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. به منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
الف) آزمون چاو
نتایج مربوط به آزمون  برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.
جدول (۴-۳): آزمون چاو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدل رگرسیونی آماره F احتمال نتیجه آزمون
اول