۶۷۶/۱۳۲

۰۰۰۸/۰

رد فرض صفر

مدل پانل

دوم

۵۶۵/۳۴

۰۱۸/۰

رد فرض صفر

مدل پانل

سوم

۱۲۱/۸۷

۰۰۱۸/۰

رد فرض صفر

مدل پانل

در مورد مدل های اول تا سوم با توجه به سطح معناداری نتایجآزمون چاو نشانمیدهدفرض  (مدلتلفیقی) تاییدنمیشود. به بیان دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود دارد و باید از روش داده های تابلویی(پانل) برای برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده می شود.
ب) آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می گردد.
در آزمون هاسمن فرضیه  مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه  مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می نماید.
جدول(۴-۴): آزمون هاسمن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدل رگرسیونی آماره احتمال نتیجه آزمون
اول ۳۳۲/۱۶۴ ۰۰۰۸۷/۰ رد فرض صفر