پانل با اثرات ثابت

دوم

۶۵۶/۲

۲۹۹/۰

قبول فرض صفر

پانل با اثرات تصادفی

سوم

۷۶۷/۱

۴۳۶/۰

قبول فرض صفر

پانل با اثرات تصادفی

نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل های اول تا سوم در جدول ۴-۴ نشان داده شده است. نتایج نشان داده که آماره  آزمون هاسمن برای مدل اولبرابر با ۳۳۲/۱۶۴ بدست آمده است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنیدار میباشند که حاکی از تایید فرضیه  می باشد، لذا با توجه به آمون هاسمن برازش مدل‌ های رگرسیونی اول این تحقیق با بهره گرفتن از مدل داده‌های پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.
از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل دوم و سوم در جدول ۴-۵ نشان داده شده است. نتایج نشان داده که آماره  آزمون هاسمن برای مدل دوم و سومبه ترتیب برابر با ۲۹۹/۰ و ۴۳۶/۰ بدست آمده است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار نمی باشند که حاکی از رد فرضیه  می باشد، لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل‌ رگرسیونی دوم وسوم این تحقیق با بهره گرفتن از مدل داده‌های پانل به روش اثرات تصادفی مناسب خواهد بود.
۴-۳-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل ۳ اشاره شد، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
۴-۳-۳-۱- آزمون نرمال بودن
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از آزمون جارکوبرا استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای وابسته انجام شده است. با توجه به جدول فوق و آماره جارکوبرا از آنجائیکه سطح معنی داری برای تمامی متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ است فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر های مزبور در مدل های فوق از توزیع نرمال برخوردارند.
جدول (۴-۵): آزمون جارک وبرا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیر آماره جارک وبرا سطح معناداری نتیجه
FCF جریان نقد آزاد ۱٫۲۳۴۵ ۰٫۳۳۲ توزیع نرمال است