دوم

۹۰۹/۱

۴۲۹/۱

۰۶۷/۲

سوم

۹۳۴/۱

۴۸۸/۱

۹۶۶/۱

۴-۳-۳-۳) ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی است.واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت جدول ۴-۷ بیان می شود.
جدول(۴-۷): نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس

مدل رگرسیونی آماره وایت P-value نتیجه آزمون
اول ۱٫۸۸۵ ۰٫۳۳۶ عدم وجود ناهمسانی
دوم ۲٫۲۲۱ ۰٫۴۱۲ عدم وجود ناهمسانی