سوم

۱٫۹۶۶

۰٫۳۸۷

عدم وجود ناهمسانی

نتایج حاصل از آزمون وایت(آماره F) در جدول (۴-۷) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره F مدل های اول تا سوم در سطح خطای ۰٫۰۵ معنی دار نیستند در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل در سطح خطای .۰۵۰ رد میشود. به همین دلیل می توان از مدل رگرسیونی OLS استفاده نماییم.
پس از بررسی فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
۴-۴) نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی
۴-۴-۱) آزمون فرضیه اول
” بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.”
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول۴ -۸ ارائه شده است. مقدار آماره F (765/14) نیز حاکی از معنیداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۸ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۸/۵۲ درصد و ۱/۴۸ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۱/۴۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر عملکرد مالی است.
نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۸، سطح معنی‌داری (sig) متغیرهای وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد، تایید می گردد.
جدول(۴-۸): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب آماره t سطح معنی داری
عدد ثابت β۰ ۸۷۶/۰ ۸۷۳/۲ ۰۰۴/۰
FCF جریان نقد آزاد β ۱ ۹۶۸/۰ ۲۳۱/۲ ۰۴۶/۰