نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب آماره t سطح معنی داری
عدد ثابت β۰ ۶۵۱/۰- ۲۲۳/۰- ۸۲۳/۰
Ln(TDL) لگاریتم نسبت کل بدهی به کل دارایی β ۱ ۸۱۷/۰- ۳۳۶/۳- ۰۰۱/۰
Dummy Dividend سود تقسیمی β۲ ۸۸۵/۰- ۴۵۱/۲- ۰۴۳/۰
Ln(SALES) لگاریتم فروش خالص β۳ ۹۲۲/۰ ۷۱۱/۳ ۰۰۱/۰