DY

هزینه استهلاک

β۴

۸۳۴/۰-

۰۷۳/۳-

۰۱۳/۰

ضریب تعیین

۴۳۷۸/۰

آماره F

۳۴۲/۱۰

ضریب تعیین تعدیل شده

۴۳۹/۰

معنی‌داری(P-Value)

۰۱۴/۰

آماره دوربین واتسون

۰۶۷/۲

نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۹، سطح معنی‌داری (sig) متغیرساختار سرمایه(لگاریتم نسبت کل بدهی به کل دارایی) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره tبدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین وجه نقد آزاد با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردتایید می گردد.
۴-۴-۳) آزمون فرضیه سوم
“بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتها با پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.”
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول۴ -۱۰ ارائه شده است. مقدار آماره F (676/8) نیز حاکی از معنیداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۱۰ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۸/۳۷ درصد و ۹/۳۳ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۹/۳۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند.در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر وجه نقد آزاد است.
جدول)۴-۱۰) :نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب