آماره t

سطح معنی داری

عدد ثابت

β۰

۶۵۱/۰-

۲۲۳/۰-

۸۲۳/۰

FCF

جریان نقد آزاد

β ۱

۶۶۵/۰

۴۵۱/۱

۳۳۲/۰

Qtobin

عملکرد مالی

β۲

۴۴۸/۰

۳۳۹/۱

۲۸۸/۰

Ln(TDL)

لگاریتم نسبت کل بدهی به کل دارایی

β۳

۷۵۴/۰-

۷۱۱/۱-

۰۸۷/۰

RER

نسبت سود انباشته به کل دارایی

β۴

۲۴۵/۰