• اشرف زاده ، مهرگان ،۱۳۸۷ ، ” اقتصاد سنجی پانل دیتا ” ،انتشارات تعاون دانشگاه تهران ، (صفحه ۱۴-۱۵-۱۶)
 • احمد زاده، م. وهمکاران ،۱۳۸۶، “بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارائه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن “،بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۸۳، صفحه ۳
 • احمدپور،ا. و امیر رساییان ،۱۳۸۵، ” رابطه اطالعات مالی و اختالف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام”، مجله نورصفحه ۸۲-۸۳
 • احمدپور،ا. و امین سلیمی ،۱۳۸۴، “تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شماره اول، ویژه نامه حسابداری (صفحه ۱۳-۱۵)
 • اسماعیل زاده مقری ، ع ،۱۳۸۸،” جستجوی ساختار مطلوب سرمایه”، مجله حسابدار ،شماره،۱۴۳ صفحه .۰۳-۲۴
 • ایزدی نیا ،ن. وامیر رساییان ، ۱۸۳۳،”بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران ” ،فصلنامه حسابداری مالی، شماره۲ ، )۲۴-۲۳(
 • ایزدی نیا، ن. ومحسن رحیمی دستجردی، ۱۸۳۳،” تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم”، تحقیقات حسابداری ،شماره۸، صفحه۰-۸
 • بذر افشان ،ا. ،۱۸۳۳،” بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت”، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک
 • بست، ج.، ترجمه شریفی وطالقانی،۱۸۰۱،”روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری”، انتشارات رشد،صفحه ۱۲۵٫
 • حجازی، ر؛ خادمی، ص. )۱۸۳۲(.” تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پژوهشهای حسابداری مالی سال پنجم، شماره دوم
 • خاکی،غ.ر، ۱۸۳۲،” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ” ،انتشارات بازتاب، صفحه ۱۵۵٫
 • خالقی مقدم،ح.ورافیک باغومیان،۱۸۳۵،” مروری بر نظریه های ساختار سرمایه “، مجله نور، شماره۶، صفحه۰۳-۵۳٫
 • خوش طینت، فالحتی ،ع،۱۸۳۴ ، “بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد در برابر سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیارهای اقتصادی”، پایان نامه،استاد راهنما دکتر خوش طینت ،موسسه عالی بانکداری ایران، ارشد حسابداری.
 • رساییان، ا. ،۱۸۳۳،”نقدشوندگی سهام و عوامل مربوط به آن” ،فصلنامه حسابدار رسمی، شماره ۱۳٫
 • رساییان،ا. وساسان مهرانی ،۱۸۳۳،” بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده ساالنه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول،صفحه۲۲۲
 • ۱۸٫سینائی،ح. ،۱۸۳۴،” بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیری ساختارسرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۶۳ ،صفحه . ۰۱-۴۳٫
  ۱۹٫سجادی، ح ؛ محمدی ، ک؛ عباسی،ش. ۱۳۸۳، ” بررسی تاثیر انتخاب ساختارسرمایه بر روی عملکرد شرکتهای بورسی” فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. سال سوم شماره۳

  1. صلواتی ،ش.و امیر رساییان،۱۳۸۴،”بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران”،نامه اقتصادی، شماره۴۸،صفحه ۱۴۳-۱۶۶٫
  2. فخاری،ح.ونرگس فالح محمدی ،۱۸۳۳،”بررسی تأثیر افشای اطالعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، تحقیقات حسابداری،شماره۶، صفحه ۱۴۸-۱۶۳٫
  3. فرتوک زاده،ح ،۱۳۸۳،” بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران “، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۳ ،صفحه ۴۵-۴۶٫
  4. عربصالحی، مهدی ؛ مؤید فر، رزیتا ؛ کریمی،سجاد ،۱۳۸۱، “بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”. تحقیقات مالی دوره ۱۱ شماره ۲۳٫
  5. کاشانی پور،م ،۱۳۸۳،”بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار”، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، شماره دوم، صفحه ۴۰-۴۴
  6. مشایخ،ش.وسمانه شاهرخی،۱۳۸۵،” عوامل موثر بر ساختار سرمایه” ، مجله نور ، شماره ۱۰۴، صفحه ۱۳-۱۸٫
  7. نمازی،م.ومرتضی حشمتی،۱۳۸۴،” بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۶۳،صفحه ۱۶۳-۱۶۰٫
  8. وستون،ج.وبریگام یوجین، ترجمه پرویز مویدی وحسین عبدو تبریزی،۱۹۷۵،” مدیریت مالی” ، موسسه انتشارات آگاه
  9. یحیی زاده فر،م.وجواد خرمدین،۱۳۸۷،” نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره ۵۵، صفحه .۱۳۳-۱۳۲٫
  10. هاشمی، ع؛ اخالقی،ح. تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت. فصلنامه حسابداری مالی، سال دوم. شماره ۴٫
  11. مشایخ،ش.وسمانه شاهرخی،۱۳۸۵،” عوامل موثر بر ساختار سرمایه” ، مجله نور ، شماره ۱۰۴، صفحه ۱۳-۱۸٫

  ۳۱٫Myers, S.C. & Majluf, N.S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”. Journal of Financial Economics
  ۳۲٫Scott, J.H. (1976). “A theory of optimal capital structure”. The Bell Journal of Economics. 7(1):33–۵۴٫
  ۳۳٫Chung ,K.H and S.W. Pruitt(1994), A simple approximation of Tobin’ s q, Financial measurement , 23(3), 70-74.
  ۳۴٫Olsen,B.and Elang ,B,(2005),”Do Multinational Operation Influence Firm Value? Evidence form the Triad Regions” ,International Journal of Business and Economics,Vol.4,No.1,11-29.
  ۳۵٫Amihud, Y., Mendelson, H ,(2008) , “Liquidity, the Value of the Firm, and Corporate Finance“. Journal of Financial Applied Corporate Finance47, pp:112-145
  ۳۶٫Baker ,M, and j. Stein , (2004), “liquidity as a Sentiment Indicator“,Journal of Financial Markets 7 , pp:271-299
  ۳۷٫Bevan , A and Jo Danbolt ,(2002), “Capital Stracture and its Determinants in the uk A Decompositional Analysis “, Applied Financial Economics vol
  ,۱۲ issue3, pages: 159-70