حسابهای دریافتنی+
موجودی کالا +
پیش پرداخت ها+

سلیر بدهیهای بلند مدت بهره دار
حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام

دارایی ثابت

دارایی ثابت

(منبع:خوش طینت ، ۱۳۸۶ ،ص ۱)
بنابر این برای بدست آوردن ارزش افزوده اقتصادی از فرمول زیر استفاده شده است :
(۲-۱۳ )
EVA= (r-c) ×Capital
EVA==EBIT +ATRInt R– Cap Chg ± Acc Adj
سود قبل از سر اقلام غیر مترقبه : سود قبل از کسر اقلام غیر مترقبه عبارت است از سود خالص پس از کسر اقلام غیر مترقبه
هزینه بهره پس از صرفه جویی مالیاتی : جهت بدست آوردن کل هزینه سرمایه (سهامداران + بدهی بهره دار) لازم است هزینه بهره پس از صرفه جویی مالیاتی به سود خالص قبل از کسر اقلم غیر مترقبه اضافه شود . هزینه بهره پس از کسر صرفه جویی مالیاتی عبارت است از هزینه بهره پس از کسر مزایای مالیاتی که به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد :
(۱-نرخ مالیات)هزینه بهره =هزینه بهره پس از کسر صرفه جویی مالیاتی
هزینه سرمایه Cap Chg
ﻫﺰﻳﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺳﻮﺩ . جهت محاسبه هزینه سرمایه میانگین هزینه سرمایه محاسبه و حاصل در سرمایه بکار گرفته شده ضرب شده است .
WACC= WR R× KR R+ WR R× KRe (2-14)
درصد مشارکت بدهی در ساختار سرمایه=
هزینه بدهی بهره دار =
درصد مشارکت حقوق صاحبان سهام در کل ساختار سرمایه=
هزینه حقوق صاحبان سهام =
درصد مشارکت هر یک از اجزای بدهی و حقوق صاحبان سهام در کل ساختار سرمایه ار تقسیم هر یک از اجزا، بر کل سرمایه بکار گرفته شده بدست می آید که سر مایه نیز با بهره گرفتن از رابطه طیر محاسبه شده است :
( ۲- ۱۵) مجوع بدهی بهره دار + حقوق صاحبان سهام = سرمایه
(۲– ۱۶)
=
بدهی بهره دار از حاصل جمع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت که در تراز نشان داده می شود بدست آمده است و جهت محاسبه هزینه بدهی بهره دار از رابطه زیر استفاده شده است :
=   (۲-۱۷)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.